Nye kompetanseprogram fra IBU Styreutvikling Boardbrain i 2023
Interne kurs, seminarer, program og prosesser avtales spesielt, og tilpasses etter behov og ønsker.
Grunnkurset i styrearbeid: «Profesjonelt styrearbeid i praksis» (1dag) Dette styrekurset gir en grunnleggende og samtidig helhetlig forståelse av styrer, styrerollen og styrers arbeid i praksis, og presenterer maler og eksempler.
IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023 (2 dager)
IBUs KOMPETANSEPROGRAM I STYRELEDELSE (4 dager, der de to første utgjør de to styrekursene i IBUs Styresertifiseringsprogram)
IBU Styreutvikling Boardbrain har pr 1. juli i år etablert to nye medlemskapsordninger:
IBUs Medlemskapsordning «Styrelederforeningen» og «IBUs medlemskapsordning for kvinner i styrer».
Samtidig etableres IBUs Styrestall der vi registrerer kvalifiserte personer som kan være tilgjengelig for relevante styreverv.
Medlemsfordeler:
Medlemsfordeler: Informasjonstjeneste,  IBUs Styrestall, Nærhet til styrefaglig miljø,  Nyhetsbrev
IBUS MEDLEMSKAPSORDNINGER
IBUs Medlemskapsordning for Kvinner i Styrer
IBUs Medlemskapsordning Styrelederforeningen
ibu's styrestall
IBUS MEDLEMSKAPSORDNING FOR KVINNER I STYRER

Medlemskapet i IBUs Medlemskapsordning «Styrelederforeningen», gir tilknytning til IBUs styrefaglige miljø med informasjonstjeneste pr telefon eller mail, der en kan få innledende og mest mulig avklarende svar på spørsmål når det gjelder styrer og styrers arbeid hva angår faglige/saklige/juridiske spørsmål og forhold relatert til sin situasjon. IBU tar ikke part i saker, men gir nøktern, saklig og faglig informasjon på innledende og mest mulig avklarende måte. Det kan også gis skriftlige saklige vurderinger med eventuelt anbefalinger, som betal-tjeneste, som vil uttrykke IBUs syn og vurdering i en sak eller vedrørende en situasjon, men fortsatt uten å ta stilling i partsspørsmål. IBU tar sikte på å gi saklig, faglig og nøktern informasjon til alle medlemmer.

Til informasjonstjenesten ligger også nyhetsbrev.

Medlemskap i IBUs medlemskapsordning for styreledere, gir også mulighet for å være med i IBUs styredatabase for styreledere, og gjerne la IBU lagre styre-cv som kan formidles til interessenter.

Priser og vilkår:

Den personen som melder seg inn i en eller begge av IBUs Medlemskapsordninger, blir registret som medlem i IBUs medlemskapsordning fra innmeldingstidspunktet og for perioden frem til 31. desember i innmeldingsåret.

Fornyelse av medlemskapet for 1 år ad gangen, fra 1. januar hvert år, bekreftes med betaling av medlemskap kr.2.400,- pr år, basert på tilsendt faktura i første del av desember hvert år, med betalingsdato innen 15. desember.

Medlemskap kan når som helst sies opp, og varer ut betalt periode. Dette betyr at dersom medlemsavgift for et kommende kalenderår betales, så er det bekreftelse på medlemskap ut kommende kalenderår, samme når oppsigelse av medlemskapet gjennom året, måtte finne sted.»

Hvem kan være medlem:
IBUs Medlemskapsordninger er for eiere, styreledere, styremedlemmer, ledere og andre genuint interesserte som enten er i relasjon til noen av de nevnte rollene, har som mål å komme i en av de nevnte rollene, eller vil forstå en eller flere av de nevnte rollene i en corporate governance (bedriftsstyring) sammenheng. Det er altså ikke nødvendig å være styreleder for å melde seg inn i IBUs Medlemskapsordning Styrelederforeningen, men en må rimeligvis være kvinne for å være medlem i IBUs Medlemskapsordning for Kvinner i Styrer. IBUs Medlemskapsordning for Kvinner i Styrer er etablert av flere grunner, men særlig fordi det nå kommer en ny lov som vil medføre at mange kvinner ønskes inn i styrer, og det er nødvendig at disse kvinnene gis mulighet både til å erverve solid styrekompetanse, trygghet i styrearbeidet, og en hensiktsmessig informasjonstjeneste, slik IBUs Medlemskapsordninger legger til rette for.

IBUS MEDLEMSKAPSORDNING STYRELEDERFORENINGEN

Medlemskapet i IBUs Medlemskapsordning «Styrelederforeningen», gir tilknytning til IBUs styrefaglige miljø med informasjonstjeneste pr telefon eller mail, der en kan få innledende og mest mulig avklarende svar på spørsmål når det gjelder styrer og styrers arbeid hva angår faglige/saklige/juridiske spørsmål og forhold relatert til sin situasjon. IBU tar ikke part i saker, men gir nøktern, saklig og faglig informasjon på innledende og mest mulig avklarende måte. Det kan også gis skriftlige saklige vurderinger med eventuelt anbefalinger, som betal-tjeneste, som vil uttrykke IBUs syn og vurdering i en sak eller vedrørende en situasjon, men fortsatt uten å ta stilling i partsspørsmål. IBU tar sikte på å gi saklig, faglig og nøktern informasjon til alle medlemmer.

Til informasjonstjenesten ligger også nyhetsbrev.

Medlemskap i IBUs medlemskapsordning for styreledere, gir også mulighet for å være med i IBUs styredatabase for styreledere, og gjerne la IBU lagre styre-cv som kan formidles til interessenter.

Priser og vilkår:

Den personen som melder seg inn i en eller begge av IBUs Medlemskapsordninger, blir registret som medlem i IBUs medlemskapsordning fra innmeldingstidspunktet og for perioden frem til 31. desember i innmeldingsåret.

Fornyelse av medlemskapet for 1 år ad gangen, fra 1. januar hvert år, bekreftes med betaling av medlemskap kr.2.400,- pr år, basert på tilsendt faktura i første del av desember hvert år, med betalingsdato innen 15. desember.

Medlemskap kan når som helst sies opp, og varer ut betalt periode. Dette betyr at dersom medlemsavgift for et kommende kalenderår betales, så er det bekreftelse på medlemskap ut kommende kalenderår, samme når oppsigelse av medlemskapet gjennom året, måtte finne sted.»

Hvem kan være medlem:
IBUs Medlemskapsordninger er for eiere, styreledere, styremedlemmer, ledere og andre genuint interesserte som enten er i relasjon til noen av de nevnte rollene, har som mål å komme i en av de nevnte rollene, eller vil forstå en eller flere av de nevnte rollene i en corporate governance (bedriftsstyring) sammenheng. Det er altså ikke nødvendig å være styreleder for å melde seg inn i IBUs Medlemskapsordning Styrelederforeningen, men en må rimeligvis være kvinne for å være medlem i IBUs Medlemskapsordning for Kvinner i Styrer. IBUs Medlemskapsordning for Kvinner i Styrer er etablert av flere grunner, men særlig fordi det nå kommer en ny lov som vil medføre at mange kvinner ønskes inn i styrer, og det er nødvendig at disse kvinnene gis mulighet både til å erverve solid styrekompetanse, trygghet i styrearbeidet, og en hensiktsmessig informasjonstjeneste, slik IBUs Medlemskapsordninger legger til rette for.

IBU's styrestall

IBUs STYRESTALL ble etablert samtidig med etableringen av de to IBUs Medlemskapsordninger der medlemmer kan velge å la seg registrere hos IBU som interesserte i styreverv som styreledere og styremedlemmer, i det vi benevner IBUs STYRESTALL. Vi vil så arbeide med å synliggjøre de medlemmer som er i IBUs Styrestall overfor de eiere og valgkomitéer som søker etter styreledere og styremedlemmer til sine virksomheter.

Fortrinnsvis bør de som lar seg registrere i IBUs Styrestall ha gjennomført, eller innen rimelig tid, minst gjennomføre ett styreseminar i IBUs Kompetanseprogram, slik at vi har en visshet om at de vi foreslår som styreledere og styremedlemmer, kjenner godt til IBUs styrefilosofi og hvordan vi tenker når det gjelder f.eks. styrerollen. Dette er også beskrevet i noen av IBUs praktiske styrebøker.

Se nærmere på våre nettsider om medlemskapsordninger, styrekurs, styreprogram og tjenesteområder som styreevaluering og lederutvikling, og ta gjerne kontakt pr telefon eller mail hvis en har spørsmål.

Innmelding i våre to IBUs Medlemskapsordninger kan gjøres pr mail til: arild@boardbrain.no

IBUs KONSULENTTJENESTER – ERFARINGER:

Gjennom flere tiår har vi ervervet erfaring innen bedriftsutvikling som kan komme deg og dere til nytte.
Særlig siden 1997/98 har vi som samspillspartner / ekstern konsulent særlig hatt fokus på:

 • opplæring og utvikling av styrer i åpne og interne seminarer og utviklingsprosesser inkl styreevalueringer både av enklere form og som mer omfattende utviklingsprosess,
 • bistått i ansettelsesprosesse av adm.dir./daglig leder,
 • bistått i interne mellomlederutviklingsprogram,
 • bistått i strategiprosesser (6-9 måneders varighet) både i industribedrifter, medlemsorganisasjon (som ANSA), boligbyggelag,
 • bistått i å utarbeide prinsipper for god ledelse i større konsern,
 • utarbeidet verdivurdering av bedrifter både for jevnlig oppfølging av bedriftsverdi, ved kjøp/salg av hele bedriften eller når medarbeidere skal kjøpe eller selge aksjer, og ved emisjon
 • bistått innen finansiell rådgivning, også som fulltidsengasjert som f.eks. i et stor eiendomsselskap etter finanskrisen. I tillegg til at vi nå har kurs, seminarer og styrekompetanseutviklingsprogram, tilbys ovennevnte tjenester spesialtilpasset etter deres behov.
  Virksomheten er nå strukturert slik at Madison Consulting AS er hovedselskapet når det gjelder verdivurdering og tilknyttede tjenester, og strategi-området, mens IBU og Styreutvikling Boardbrain ivaretar virksomhetsområdene knyttet til ledelse, Styreledelse og styrearbeid, styreevaluering, interne mellomlederutviklingsprosesser herunder lederutvikling for ledergrupper, og bistand i rekruttering av styreledere, styremedlemmer og daglig ledere.
  Benytt oss i IBU Styreutvikling Boardbrain / Madison Consulting AS som din samspillspartner og ekstern konsulent / prosessveileder inn i fremtiden.
  Se også våre bøker, på våre nettsider www.styreskolen.no
IBU tilbyr heldagskurs innen verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter samt praktisk strategi og god ledelse.
Ønsker du bistand i strategiarbeidet? Sjekk ut strategiguiden vår for tips!
Når du trenger å vite bedriftens verdi, kan IBU beregne estimert markedsverdi og utarbeide verdivurderingsnotat.
Når du skal arbeide frem ny strategi, så kan vi i IBU som har lang erfaring som ekstern prosessveileder i flere omfattende strategiprosesser, bistå deg og dere i prosessen.
Madison Consulting AS

Madison Consulting AS utfører verdivurderinger, bistår i M & A (mergers and aquisitions) og eierskifteprosesser, og utvikling.

Madison Consulting AS is a consulting firm focusing primary on firm value estimations, aquisitions and development. Madison is named after the hometown of University of Wisconsin.

CEO is Arild I. Søland, mailadress: arild@ibu.no Mobile: +47 91598854.

Våre tjenester
STYREEVALUERING
Lederutvikling

Gjennom flere tiår har vi ervervet erfaring innen bedriftsutvikling som kan komme deg og dere til nytte.
Særlig siden 1997/98 har vi som samspillspartner / ekstern konsulent særlig hatt fokus på:

 • opplæring og utvikling av styrer i åpne og interne seminarer og utviklingsprosesser inkl styreevalueringer både av enklere form og som mer omfattende utviklingsprosess,
 • bistått i ansettelsesprosesse av adm.dir./daglig leder,
 • bistått i interne mellomlederutviklingsprogram,
 • bistått i strategiprosesser (6-9 måneders varighet) både i industribedrifter, medlemsorganisasjon (som ANSA), boligbyggelag,
 • bistått i å utarbeide prinsipper for god ledelse i større konsern,
 • utarbeidet verdivurdering av bedrifter både for jevnlig oppfølging av bedriftsverdi, ved kjøp/salg av hele bedriften eller når medarbeidere skal kjøpe eller selge aksjer, og ved emisjon
 • bistått innen finansiell rådgivning, også som fulltidsengasjert som f.eks. i et stor eiendomsselskap etter finanskrisen. I tillegg til at vi nå har kurs, seminarer og styrekompetanseutviklingsprogram, tilbys ovennevnte tjenester spesialtilpasset etter deres behov.
  Virksomheten er nå strukturert slik at Madison Consulting AS er hovedselskapet når det gjelder verdivurdering og tilknyttede tjenester, og strategi-området, mens IBU og Styreutvikling Boardbrain ivaretar virksomhetsområdene knyttet til ledelse, Styreledelse og styrearbeid, styreevaluering, interne mellomlederutviklingsprosesser herunder lederutvikling for ledergrupper, og bistand i rekruttering av styreledere, styremedlemmer og daglig ledere.
  Benytt oss i IBU Styreutvikling Boardbrain / Madison Consulting AS som din samspillspartner og ekstern konsulent / prosessveileder inn i fremtiden.
  Se også våre bøker, på våre nettsider www.styreskolen.no
STYREEVALUERING

IBU har gjennom flere år bistått bedrifter av forskjellig størrelse, med styreevalueringer. Styreevalueringer kan anta forskjellig både form og innhold. IBU har erfaring med alt fra relativt enkle former for styreevaluering, til de mer omfattende, og vi nevner her to eksempler:

En enkel form for styreevaluering kan bestå av at IBU har et kort innlegg for styret på ca 1 time, der vi gjennomgår temaet styreevaluering. Dernest er det en påfølgende uformell dialog med styret, der vi leder dialog i plenum. Videre kan gis styremedlemmene et relativt enkelt og kortfattet skjema vi har, som deltakerne besvarer anonymt, og sender til oss f.eks. pr mail.

En noe mer omfattende form for styreevaluering, går ut på at vi fortrinnsvis først gjennomfører internt styreseminar, og dernest sitter som observatører fortrinnsvis i to til tre påfølgende styremøter, for deretter å ha da 1 times samtale med hver enkelt i styret, som så får med seg et skjema for utfylling for retur til oss der vi behandler alle svar fortrolig og anonymt samtidig som vi sammenstiller svarene, for så å presentere disse i et nytt styreseminar.

Former og innhold i styreevalueringsprosesser besluttes etter nærmere dialog og avtale.

Ta kontakt for uforbindtlig samtale.

Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

Se også vår kursoversikt. Styreevaluering behandles som tema i styrekurset «Profesjonelt Styrearbeid i Praksis», og settes også opp som enkeltkurs/Spesialkurs med jevne mellomrom.

Kurs i Styreevaluering tilbys som Executive Course:

Innhold i styrekurs om styreevaluering:

Del 1:

 • Styrers mandat, rolle, oppgaver og ansvar
 • Menneskene i styret, herunder om personlige egenskaper mm
 • Styreevaluering: Hva, hvorfor, når, hvordan
 • Alternative former og innhold på styreevalueringer

Delt 2:

 • Gjennomgang styreevaluerings-eksempel, forskjellig omfang og innhold
 • Gjennomgang selve styreevaluerings-spørsmål i skjema, og hvordan behandle svar.
 • Hvordan gjennomføre ulike styreevalueringsprosesser i praksis.

Deltakerpris kr.6.250,-

LEDERUTVIKLING: 2 program tilbys

Interne lederutviklingsprogram for mellomledere

Det er styrets oppgave å ansette, følge opp og føre tilsyn med, og avslutte arbeidsforholdet når det er nødvendig, når det gjelder daglig leder.

Det er viktig at daglig leder har et konstruktivt forhold til styret og styreleder.

Samtidig er det ofte slik at «avstanden» mellom daglig leder og ledere på nivået under daglig leder, av forskjellige grunner, blir for stor.

Dette er det viktig for daglig leder å følge opp, og eventuelt gjøre noe med.

Ledere på nivået under daglig leder bør bygges opp og utvikles både som ledere og som stadig bedre kompetansepersoner når det gjelder det virksomhetsområdet vedkommende leder. Et slikt fokus og en slik innsats, vil trolig styrke hele organisasjonen, og er viktig at faktisk gjøres noe konkret med.

I slike situasjoner har IBU veldig god erfaring med å tilrettelegge for tilpassede mellomlederopplæringsprogram i samråd bl.a. med daglig leder, og gjennomføre disse. Fra tidligere tider har vi også erfaring med, ut fra ståstedet arbeidsgiver-/interesseorganisasjon, å utvikle en lederskole over 1+1+1 uke. Som oftest tilrettelegges slike lederprogram for gjennomføring internt i bedriften, og noen ganger kombinert med et seminar over 2 – 3 dager utenfor bedriften.

For få år siden var vi også i en oppdragssituasjon for et børsnotert konsern der vi i samspill med et ansatt-valgt styremedlem med 30 års fartstid fra alle nivåer i konsernet, utviklet prinsipper for «God Ledelse i Selskapet ABC» som både ble presentert for 70 ledere i plenum, og trykket opp i et eget bokhefte for å ta inn i konsernets opplæringsprogram.

Vi bistår gjerne dere med å utvikle et tilpasset opplærings- og utviklingsprogram av kortere eller lengre varighet hos dere.

Lederseminar for ledergrupper

Flere bedrifter også innen SMB-segmentet, har ledergrupper. De består ofte av lederne på nivået under daglig leder, i hvert fall som et utgangspunkt. Men ikke alltid er alle der med. Det kommer an på.

Det som ofte skjer er imidlertid at lederne ikke får den utvikling og oppfølging de skal og trenger, for rett og slett å holde tilfredsstillende mål og nivå som leder i ledergruppen. Det er ikke noe negativt i dette, men en mulighet for å styrke virksomheten ved nettopp å gjøre noe med det.

Dette kan gjøres noe med på den måten som beskrevet i Lederutviklingsprogrammet «Interne lederutviklingsprogram for mellomledere» ovenfor. I tillegg bør et «Lederseminar for ledergrupper» inneholde en del som omhandler gruppedynamikk, organisering, bevissthet omkring ledernivået under daglig leder, personlig egenskaper, mellommenneskelige forhold og respekt for hverandre, konkurranseaspekter knyttet til en gang kanskje å avansere inn i daglig leder – rollen, alt med det fokus å være leder på nivået under daglig leder i nåtid, der en også er leder for et virksomhetsområde som skal fungere i samspill med andre virksomhetsområder i organisasjonen.

Vi bistår gjerne i utviklingen og gjennomføringen av et slikt Lederseminar for ledergrupper,

som da bør ses i sammenheng med lederutviklingsprogrammet «Internt lederutviklingsprogram for mellomledere» nevnt ovenfor.

Ta kontakt for uforbindtlig samtale pr telefon eller mail.

Våre kurs

Her finner du en oversikt over de forskjellige kursene vi tilbud. Trykk på en av knappene under for mer informasjon om kurset, eller trykk her for å åpne en kursoversikt for høsten 2023.

IBUs KOMPETANSEPROGRAM I STYRELEDELSE
Dette kurset består av fire kurs, og kan enten gjennomføres over fire dager eller som intensivkurs over to dager.
Kurs: Styresertifisering 2.0
KURS - PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS
KURS - Økonomi for Styremedlemmer / Viktige Styreoppgaver
KURS - ny strategi og bedre ledelse
Kurs: styrelederkurset
NYHET: HELDAGSKURS I BÆREKRAFT
KURS - LEDELSE, LEDERSKAP OG LEDERUTVIKLING
KURS - RISIKO
videregående styrekurs for kvinner
Grunnkurs i styrearbeid for kvinner
KURS - VERDIVURDERING
Kurs i verdivurdering har blitt overført til Madison Consulting AS, trykk på knappen under for å gå til deres hjemmeside.
Våre kurs

Her finner du en oversikt over de forskjellige kursene vi tilbud. Trykk på en av knappene under for mer informasjon om kurset, eller trykk her for å åpne en kursoversikt for høsten 2023.

Kurs: Styresertifisering 2.0
Kurs: styrelederkurset
NYHET: HELDAGSKURS I BÆREKRAFT
IBUs KOMPETANSEPROGRAM I STYRELEDELSE
KURS - ny strategi og bedre ledelse
KURS - Økonomi for Styremedlemmer / Viktige Styreoppgaver
KURS - LEDELSE, LEDERSKAP OG LEDERUTVIKLING
KURS - RISIKO
KURS - PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS
videregående styrekurs for kvinner
Grunnkurs i styrearbeid for kvinner
KURS - VERDIVURDERING
Kurs i verdivurdering har blitt overført til Madison Consulting AS, trykk på knappen under for å gå til deres hjemmeside.
KURSOVERSIKT IBU HØSTEN 2023

Kurs nr 001 PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS

 • Oslo: 10. oktober, 30. oktober, 28. november
 • Bergen: 12. september
 • Stavanger: 19. september
 • Tønsberg 7. november

Kurs nr 002 VIKTIGE STYREOPPGAVER: STRATEGI & ØKONOMI

 • Oslo: 11. oktober, 31. oktober, 29. november
 • Bergen: 13. september
 • Stavanger 20. september
 • Tønsberg 8. november

Kurs nr 003 STYRELEDERKURSET

 • Oslo: 12. oktober, 1. november, 30. november
 • Bergen 14. september
 • Stavanger: 21. september
 • Tønsberg 9. november

Kurs nr 004 NY STRATEGI & BEDRE LEDELSE

 • Oslo: 13. oktober, 2. november, 1. desember
 • Bergen 15. september
 • Stavanger 22. september
 • Tønsberg 10. november

Kurs nr 005 VERDIVURDERING & EIERSKIFTEPROSESSER
I regi av Madison Consulting AS

 • Oslo: 25. september, 4. desember

Kurs nr 006 ØKONOMI FOR STYREMEDLEMMER

 • Oslo: 26. september, 5. desember

Kurs nr 007 STRATEGIKURSET

 • Bergen 13. september, Oslo 28. sept. Stavanger 20 november,

IBUs Styrekompetanseprogram i Styreledelse: 4 styrekurs
Kurs 001+002+003+004 gir kompetansebeviset/diplom
«Sertifisert Styreleder IBU» / «Board Director Corporate Governance»

IBU Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023: 2 styrekurs
Kurs 001+002 gir kompetansebeviset/diplom «Sertifisert Styremedlem IBU»

IBUs Nyhetsbrev - her legger vi ut nyheter fortløpende
Du finner også artikler skrevet av Arild Søland på hans LinkedIn, besøk profilen her.
IBUs STYREKURS, STYRESEMINARER, STYREPROGRAM OG STYRETJENESTER | 14.07.2023

Mange har deltatt på styreprogram hos IBU gjennom årene. Vi arbeider nå ut fra merkenavnet IBU Styreutvikling Boardbrain og har etablert Madison Consulting AS.

Styresertifiseringsprogrammet 2.0 | 03.03.2023

IBUs 2-dagers Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023 er vår helt nye satsning og flaggskip innen StyreSeminarer. Den første dagen gjennomgås styrerollen, arbeidsbetingelser, plikter, ansvar, verktøy, menneskers personlighet, og resultater av styrets arbeid. Den andre dagen gjennomgås styreoppgavene strategi og økonomi.

Nyhetsbrev fra IBU | 11.02.2023

IBU som enkeltpersonforetaket Ibu Institutt for Bedriftsutvikling Arild Inge Søland ble registrert stiftet 3. mars 1998 med formål å drive kurs, seminar- og konsulentvirksomhet overfor bedrifter og virksomheter, ved eiere, styrer og ledelse. IBU har utviklet mange konsepter gjennom tiden, og bidratt til etableringen av flere selskaper som f.eks. Styrelederskolen og nå senest Madison Consulting AS.

IBUs GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING | 11.01.2023

Endring i markeder og forbrukerpreferanser, teknologiske fremskritt, økt inflasjon, økte renter, krevende energisituasjon, gjør at bedrifter, virksomheter og deres ledere har mye å forholde seg til. Ledere kan ha nytte av forskjellig input på veien. IBU har nå utviklet og tilbyr et nytt kompetanse-utviklingsprogram for ledere, som benevnes IBUs GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING.

Nyhetsbrev fra IBU | 04.01.2023

IBU har en lang historie med å tilby og gjennomføre kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling for virksomheter, eiere, styrer og ledere. Kursene og seminarene har IBU selv utviklet, og ofte som egendefinerte konsepter og utviklingsprogram.

Nyhetsbrev fra IBU | 14.12.2022

IBU har siden oppstarten i 1997/98 vært aktiv i mer enn 25 år med kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling, herunder corporate governance, bedriftsstyring, bedriftsøkonomiske analyser, ledelse og rekruttering av daglig ledere / adm. direktører. IBU konkretiserer nå et nytt konsept IBU Management innenfor IBUs virkeområde, som særlig skal arbeide med ledelse og lederrekruttering av daglige ledere / adm. direktører som vi har svært god erfaring med fra tidligere oppdrag.

Nyhetsbrev fra IBU | 09.12.2022

Økt rente, økte kostnader herunder energi, økte skatter på flere områder, økt avkastningskrav, større krav til lønnsomhet i investeringer, og stramt statsbudsjett, krig i Europa, gir økt usikkerhet. Samtidig ser vi et generelt bilde globalt, av utvikling av ny teknologi og innovasjon. Verdens børser svinger, og mange venter mer krevende tider økonomisk i Norge, Europa og verden.

Finansielle emner - nytt kurs fra IBU | 17.10.2022

For en del år siden skrev en amerikansk professor en artikkel om hva økonomi er, og ga blant annet uttrykk for at en innen økonomien skal være tilbakeholden med å trekke for bastante konklusjoner eller være for sikker på ting. F.eks. så nevnte han at en skulle kanskje tro en med sikkerhet kan si at utsalgspris er høyere en innkjøpspris. Men slik er det ikke alltid. Det kan være situasjoner der en virksomhet selger varer til en lavere pris enn innkjøpspris.

Nyhetsbrev fra IBU | 10.10.2022

Etter at det i 2018 ble innledet og utviklet et samarbeid på styreområdet, mellom IBU og iStyrelsen AS, ble IBUs virksomhet på styreområdet innlemmet formelt i iStyrelsen AS 8. mai 2019. iStyrelsen AS har utviklet videre aktiviteten som angår styrer og styrers arbeid, og pandemien har også gitt retning til mer digital kommunikasjon, med bl.a. podcaster. Nå er iStyrelsen AS i ferd med å utvikle sin aktivitet noen skritt videre, med samarbeid med annen stor aktør, som det informeres mer om fra iStyrelsen og samarbeidende parter den nærmeste tiden.

Shareholder Choice: Verdivurdering & Eierskifte (-prosesser og -gjennomføring) | 24.10.2019

Et sentralt virksomhetsområdet i IBU pr nå og fremover, er verdivurdering og eierskifte-bistand. På samme måte som IBU tidligere har igangsatt egne prosjekter/virksomhetsområder, som så senere har gått over til å bli egne virksomheter, enten som «avdeling» i (andre) selskap eller som selvstendig selskap, fremstår «Verdivurdering & Eierskiftebistand» som et eget virksomhetsområde i selskapet. Til dette området tilligger pr nå både kurs innen Verdivurdering & Eierskfite, utføring av verdivurdering av bedrifter (med skriving av verdivurderingsrapport (4 – 9 sider)), og assistanse / gjennomføring av kjøps- og salgsprosesser, herunder generasjonsskifter, etter inngåelse av nærmere mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Grunnopplæringen i Styrearbeid fra iStyrelsen | 24.10.2019

I dette nyhetsbrevet informerer vi her nå kort om tilbudet i den ordinære Grunnopplæringen i Styrearbeid som tilbys fra selskapet iStyrelsen AS:

iStyrelsens StyreModul 1 består som kjent av 4 heldags styreseminarer, der de to første omhandler styrerollen, styrer og styrers arbeid, mens de to siste styreseminarene omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi.

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019 | 23.08.2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen | 23.08.2019

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året.

IBU Styreskolen ─ Navneendring | 15.07.2019

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene.

IBU Styreskolen overtas av istyrelsen | 08.05.2019

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen | 26.11.2018

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBUs STYREKURS, STYRESEMINARER, STYREPROGRAM OG STYRETJENESTER

Mange har deltatt på styreprogram hos IBU gjennom årene. Vi arbeider nå ut fra merkenavnet IBU Styreutvikling Boardbrain og har etablert Madison Consulting AS.

I år 2000 begynte arbeidet med en bok om styrer og økonomi for styremedlemmer, i form av et samarbeid med Universitetsforlaget og daværende studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI.

Boken kom først i 2005 med tittel "Styrende styrer", i 2009 med tittel "Håndbok i økonomi for styremedlemmer", og deretter i flere opplag.

Boken er bygd opp slik at etter et innledningskapittel om styrer, stilles en rekke spørsmål som utgjør innholdsfortegnelsen i første del, slik at leseren kan gå direkte inn på enkelt-temaer de måtte ønske å finne ut av. Videre gis eksempler, case, ordliste og flere forklaringer ved styrearbeidet. Boken har vært, og er, bærende for IBUs virksomhet.

Videre stilte vi oss spørsmålet: "Hva hvis vi eier 5 bedrifter, og skal velge egne styrer for virksomhetene. Hvordan vil vi at de styrene skal drive styrearbeidet?" Da satt vi opp en 32 punkters sjekkliste, og et forslag til innholdsfortegnelse i en praktisk arbeidsbok for styrearbeidet, som hvert styremedlem kunne utstyres med. Dette, samt en rekke maler og verktøy som agenda, styreprotokoll, og styreevalueringsskjema mm, gjennomgås i IBUs grunnleggende styrekurs, og er skrevet om i flere andre praktiske bøker som IBU har utarbeidet.

Det er nå mange år siden Anne Mari Halsan (bildet) deltok på IBUs styreseminarer for første gang. For en måned siden i dag, deltok hun også på det nye Styrelederkurset hos IBU. Anne Mari har fulgt oss, og samspilt med oss, i lang tid. Vi anbefaler Anne Mari Halsan både som styreleder og styremedlem.

IBU har nå etablert to medlemskapsordninger:

 • "IBUs Medlemskapsordning for Kvinner i Styrer", og
 • "IBUs Medlemskapsordning Styrelederforeningen"

https://ibu.no/#medlem

Anne Mari Halsan har meldt seg inn i begge medlemskapsordningene.
Du er også velkommen til å melde deg inn i de(n) ordningen(e) du mener passer for deg. Les mer på våre nettsider eller ta kontakt.

Et vesentlig område for styrer, er strategi. Vi har derfor etablert www.strategiguiden.no der du kan finne innledende informasjon om strategiarbeid.

Kjøp, salg og fusjoner av virksomheter er også et viktig styreanliggende.

Vi tilbyr derfor kurs innen "Verdivurdering & Eierskifteprosesser" og har mange års erfaringer fra å utføre verdivurderinger av selskaper.

Vi minner også om IBUs nye kurs:

 • GRUNNKURS I STYREARBEID FOR KVINNER

(Tønsberg 7.8. / Oslo 10.8. / Oslo 21.8.)

Kanskje kan du også ha stor nytte av å ha IBU som din samspillspartner inn i fremtiden. Sjekk våre nettsider og ta gjerne kontakt.

IBUs 2-dagers Styresertifiseringsprogram 2.0

IBUs 2-dagers Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023 er vår helt nye satsning og flaggskip innen StyreSeminarer. Den første dagen gjennomgås styrerollen, arbeidsbetingelser, plikter, ansvar, verktøy, menneskers personlighet, og resultater av styrets arbeid. Den andre dagen gjennomgås styreoppgavene strategi og økonomi.

Styresertifiseringsprogrammet 2.0 er fundamentert i 25 års arbeid med styreutvikling, styrearbeid og styreutdanning / styreopplæring.

Gjennomføringen er komprimert og intensivert, og på den måten også effektivt, noe som betyr at andre enkeltkurs som tilbys også av IBU, vil være hensiktsmessig for fordypning. Deltakere som gjennomfører mottar diplom i form av kompetansebeviset «Sertifisert Styremedlem IBU 2023» IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023 er satt opp i Bergen 13.-14.mars, Stavanger 28. - 29. mars, Oslo 26. - 27. april.

Som en ytterligere videreføring etablerer IBU nå et kompetanseprogram over fire heldags StyreSeminarer som betegnes «Kompetanseprogram i Corporate Governance« som gir deltakerne diplomet «Kompetansebevis i Corporate Governance». Det anbefales først å gjennomføre IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0

Styreprogrammene er praktisk orientert, og er også relatert til bøker som «Styreboken» (Søland, Fagbokforlaget) og «Håndbok i økonomi for styremedlemmer (Standal & Søland, Universitetsforlaget).

Nyhetsbrev fra IBU 11. februar 2023

IBU som enkeltpersonforetaket Ibu Institutt for Bedriftsutvikling Arild Inge Søland ble registrert stiftet 3. mars 1998 med formål å drive kurs, seminar- og konsulentvirksomhet overfor bedrifter og virksomheter, ved eiere, styrer og ledelse. IBU har utviklet mange konsepter gjennom tiden, og bidratt til etableringen av flere selskaper som f.eks. Styrelederskolen og nå senest Madison Consulting AS. Gjennom tiden har IBU hatt samarbeid med tidligere Bedriftsforbundet (nå SMB Norge) og tidligere NARF (nå Regnskap Norge). Særlig har IBUs virksomhet vært rettet inn mot styrer og styrers arbeid i et bedriftsutviklingsperspektiv, og også verdivurdering av bedrifter og bistand i den sammenheng. IBU har også gjennom årene ved flere anledninger vært ekstern prosessveileder i relativt omfattende og gjennomgripende strategiprosesser, og også gjennomført interne lederutviklingsprogrammer særlig på avdelingsledernivå og overfor ledergrupper blant annet bygget på erfaringer med oppbygging og gjennomføring av relativt omfattende intern arbeidslederskole for en interesse-/arbeidsgiverorganisasjon.

IBU arbeider primært innen opplæring og utvikling.

Nå gjennomgås virksomhetsområdene i IBU, og en strukturering av virksomheten innebærer at spesifikke virksomhetsområder blir lagt til spesifikke aksjeselskaper.

I første omgang nå er Madison Consulting AS etablert med følgende formål: Kurs-, seminar- og konsulentvirksomhet innen organisasjon, strategi, ledelse og bedriftsutvikling, verdivurdering og eierskifteprosesser.

Det er i praksis pr nå virksomheten innen verdivurdering og eierskifteprosesser, samt strategi med strategiguiden, som nå gradvis blir overført til Madison Consulting AS, og utført fra dette selskapet. Nye nettsider www.madisonconsulting.no er etablert og mailkontakt er arild@madisonconsulting.no og post@madisonconsulting.no.

Organisasjon og ledelse, inklusiv virksomheten på styreområdet som nå er i IBU, blir inntil videre værende i IBU og drevet ut fra IBU.

Det er nå også et nytt selskap under etablering som skal overta styreområdet gradvis. Inntil videre, til det nye selskapet er i drift, drives også styreområdet ut fra IBU.

IBUs nettsider www.ibu.no gir oversikt over kurs, seminarer og relevante bøker for praktisk bruk.

Ledelse og lederutvikling med tilknyttede temaer blir værende i IBU fremover, og drevet ut fra IBU.

IBU vil fortsette å ha prioritet på opplæring og utvikling, og vil vurdere å etablere og engasjere seg i ulike prosjekter av utviklingsmessig art fremover.

Følg med videre på nettsidene www.ibu.no der det legges ut nyhetsbrev jevnlig. Kontaktmailer er arild.soland@ibu.no og post@ibu.no.

Hvis du ønsker å motta våre nyhetsbrev til din mail fremover, vennligst gi oss beskjed pr mail.

Du kan nå også melde deg på vår nye eksklusive medlemskapsordning til kr.100,- pr måned. Vennligst ta kontakt pr mail for mer informasjon og innmelding.»

Nyhetsbrev fra IBU 11. januar 2023

Endring i markeder og forbrukerpreferanser, teknologiske fremskritt, økt inflasjon, økte renter, krevende energisituasjon, gjør at bedrifter, virksomheter og deres ledere har mye å forholde seg til. Ledere kan ha nytte av forskjellig input på veien. IBU har nå utviklet og tilbyr et nytt kompetanse-utviklingsprogram for ledere, som benevnes

IBUs GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING:

IBU lanserer således nå en ny GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING, som består av 4 kurs.

Deltakere som gjennomfører de 4 heldagskursene i GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING mottar diplomet:

«IBUs KOMPETANSEBEVIS I PRAKTISK BEDRIFTSTYRING»

Kompetansebeviset er en bekreftelse på en gjennomgått helhetlig grunnplattform for forståelse av grunnkunnskap og prinsipper for god bedriftsstyring i praksis. Dette kompetansebeviset innebærer da at deltakere som har gjennomgått disse fire kursene, har en forståelse for roller i bedriftsstyring og corporate governance, og har fått innføring i viktige prinsipper og grunnleggende kunnskap relevant for ledelse og styring av virksomheter og bedrifter. Ordet «bedriftstyring» er det norske ordet for «corporate governance» som omhandler ledelsesstrukturen i en virksomhet, der de tre rollene eiere, styre og daglig leder er sentrale.

IBUs GrunnModul i BedriftStyring» tilbys flere steder i Norge.

Følg med på IBUs nettsider.

Nyhetsbrev fra IBU 04. januar 2023

IBU har en lang historie med å tilby og gjennomføre kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling for virksomheter, eiere, styrer og ledere. Kursene og seminarene har IBU selv utviklet, og ofte som egendefinerte konsepter og utviklingsprogram.

IBU strukturerer nå i januar 2023 virksomheten tydeligere i følgende virksomhetsområder:

 • IBU Management
 • IBU Strategi
 • IBU Financial / Madison Consulting AS er nylig stiftet for å ivareta bl.a. Aquisition & Development, verdivurderinger og også bistand i den sammenheng.
 • IBU Boards & Corporate Governance

Kurs og seminarer innen virksomhetsområdene som tilbys nå er:

 • IBU Management: Heldagskurs i «Ledelse – Lederskap – Lederutvikling»
 • IBU Strategi: Heldagskurs i «Ny Strategi & Bedre Ledelse»
 • IBU Financial / Madison Consulting AS: Heldagskurs i «Verdivurdering & Eierskifteprosesser»
 • IBU Boards & Corporate Governance: Styreseminarer etter avtale

Konsulenttjenester avtales konkret.

Vi har lang erfaring med følgende konsulenttjeneste-områder gjennom flere år:

 • Interne lederkurs og lederutviklingsprogram
 • Ekstern prosessveileder innen strategiprosjekter og strategiutvikling. Se også strategiguiden.no
 • Gjennomføre verdivurderinger for store, mellomstore og mindre bedrifter, og bistand i eierskifteprosesser inkl. innhenting av finansiell/industriell investor
 • Gjennomføre styreseminarer og styreutviklingskonsepter og programmer.

Se IBUs nettsider for nærmere informasjon, og ta kontakt når du ønsker vår bistand. IBU arbeider til beste for våre kunder, og har prioritet på kvalitet i alt vi gjør.

Nyhetsbrev fra IBU 14. desember 2022

IBU har siden oppstarten i 1997/98 vært aktiv i mer enn 25 år med kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling, herunder corporate governance, bedriftsstyring, bedriftsøkonomiske analyser, ledelse og rekruttering av daglig ledere / adm. direktører. IBU konkretiserer nå et nytt konsept IBU Management innenfor IBUs virkeområde, som særlig skal arbeide med ledelse og lederrekruttering av daglige ledere / adm. direktører som vi har svært god erfaring med fra tidligere oppdrag.

I denne sammenheng er utviklet kurset/seminaret «Ledelse – Lederskap – Lederutvikling» som primært har daglig ledere som sin målgruppe.

Når du og dere er i en situasjon med å skulle ansette ny daglig leder for virksomheten, bistår vi gjerne i prosessen fra A – Å. Det innebærer bl.a. at vi også gjerne er med i dialog om formulering/beskrivelse av funksjonen som konkret skal besettes, rolle-beskrivelse med oppgaver som inngår, og vil gjerne stå for hele rekrutteringsprosessen med en avtalt form og innhold, i samråd med dere som oppdragsgiver.

Vennligst ta kontakt med Arild I. Søland for nærmere informasjon og uforpliktende dialog, gjerne på mail arild.soland@ibu.no

Nyhetsbrev fra IBU 09. desember 2022

Økt rente, økte kostnader herunder energi, økte skatter på flere områder, økt avkastningskrav, større krav til lønnsomhet i investeringer, og stramt statsbudsjett, krig i Europa, gir økt usikkerhet. Samtidig ser vi et generelt bilde globalt, av utvikling av ny teknologi og innovasjon. Verdens børser svinger, og mange venter mer krevende tider økonomisk i Norge, Europa og verden.

Endringer i arbeidsbetingelser og premisser for vurderinger og beslutninger, signaliserer en ny tidsepoke for hver enkelt bedrift. Markeder er i endring. Bruk av ny teknologi og digitalisering, kan gi større konkurransekraft. Hver enkelt bedrift rigger seg for den nye nåtiden.

I dette virkelighetsbildet vil også IBU være en markedsorientert tilbyder som blant annet vil tilby relevante kurs, seminarer og konsulenttjenester.

Blant annet settes nå opp et nytt kurs innen ledelse, med tema: LEDELSE – LEDERSKAP – LEDERUTVIKLING.

Utøvelse av god ledelse kan være avgjørende for virksomheters utvikling. Dette kurset er for ledere som ønsker å prioritere lederskap, og videreutvikle seg selv i rollen som leder. Se våre nettsider www.ibu.no for informasjon om tid og steder, og ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Fremover vil vi arbeide for å tilpasse våre tjenester i takt med behovene i tiden. I denne sammenheng vil vi ta inn over oss, Verdens bærekraftsmål. Vi har også etablert et nytt selskap Madison Consulting AS for å styrke vårt tilbud.

Vi står også bak etableringen av et selskap som blant annet skal ha musikk i sitt virkeområde, nemlig AIS Music AS.

AIS Music AS skriver og gir ut låter, og den første låten er «Joanne» som er å finne på Spotify, med artistnavn «Arild Søland Project». Det vil være forskjellige vokalister på de fremtidige utgivelser, og «Joanne» synges av Steinar Larsen som også er produsent. Du kan benytte følgende link: https://orcd.co/joanne_arildsolandproject og må søke på «Joanne Arild Søland Project» for full versjon.

Følge med på våre nettsider www.ibu.no og ta gjerne kontakt med oss.

Finansielle emner - nytt kurs fra IBU

For en del år siden skrev en amerikansk professor en artikkel om hva økonomi er, og ga blant annet uttrykk for at en innen økonomien skal være tilbakeholden med å trekke for bastante konklusjoner eller være for sikker på ting. F.eks. så nevnte han at en skulle kanskje tro en med sikkerhet kan si at utsalgspris er høyere en innkjøpspris. Men slik er det ikke alltid. Det kan være situasjoner der en virksomhet selger varer til en lavere pris enn innkjøpspris.

Økonomi er valg av alternativer ut fra en kost/nytte vurdering. Økonomi dreier seg om sammenhenger. I en ideell verden med full sikkerhet, kan beslutninger ofte være trygge og innlysende. Men i en virkelig verden med til dels betydelig usikkerhet og risiko knyttet til det meste, er vurderinger og beslutninger ofte vanskelige og sammensatte. I en slik sammenheng er det naturlig å ha et spesielt fokus på usikkerhet og risiko.

Risiko for en bedrift omhandler både den bedriftsspesifikke risikoen som inkluderer f.eks. datasystemene og fordringssituasjonen samt mye mer, og den bredere markedsrisikoen som omhandler både finansielle markeder, konjunkturer og de enkelte markeder bedrifter opererer i. Sårbarhetsanalyse omhandler hvor sårbar den enkelte virksomhet eller bedrift er for diverse hendelser som kan inntreffe både i makrobildet som kriger, og i mikrobildet som følge av endrede kriterier i interne vurderinger f.eks. av investeringsprosjekter, som følge av f.eks. et statsbudsjett eller endrede skatter. I tillegg, i disse dager med økt både risikofri rente og risikotillegget i renten, samt økt usikkerhet generelt, vil f.eks. avkastningskrav for investeringer øke.

I sin daglige drift vil bedrifter som ønsker å styrke seg, i økende grad legge vekt på risikobildet for å gjøre bedre vurdering og ta gode beslutninger.

IBU har derfor utviklet og tilbyr nå et nytt heldagskurs innen «Finansielle Emner» der «Risikovurdering» inngår som et vesentlig tema. Også makroøkonomi tas opp. Et mål er å skape mer trygghet i beslutninger.

Kursets innhold er:

 • Å lese et regnskap
 • Investeringsanalyser
 • Risikovurdering og sårbarhetsanalyse
 • Arbeidskapital/Likviditet
 • Soliditet
 • Mikro- og makroøkonomi m/rente- og valutafokus
 • Beslutningsanalyse

Mer info om kurset kan du få ved å sende mail til arild@ibu.no.

Nyhetsbrev fra IBU 10. oktober 2022

Etter at det i 2018 ble innledet og utviklet et samarbeid på styreområdet, mellom IBU og iStyrelsen AS, ble IBUs virksomhet på styreområdet innlemmet formelt i iStyrelsen AS 8. mai 2019. iStyrelsen AS har utviklet videre aktiviteten som angår styrer og styrers arbeid, og pandemien har også gitt retning til mer digital kommunikasjon, med bl.a. podcaster. Nå er iStyrelsen AS i ferd med å utvikle sin aktivitet noen skritt videre, med samarbeid med annen stor aktør, som det informeres mer om fra iStyrelsen og samarbeidende parter den nærmeste tiden.

Siden 2018 har IBU særlig arbeidet med verdivurderinger av bedrifter, bistand i eierskifteprosesser, og kurs i denne sammenheng, samt tilbudt tjenester innen strategibistand og interne lederutviklingsprosesser.

Fremover vil IBU tilpasse sine tilbud til endringer i marked, og ønsker gamle og nye kunder velkommen.

Følg med på IBUs nettsider www.ibu.no for fortløpende informasjon.

Shareholder Choice: Verdivurdering & Eierskifte (-prosesser og -gjennomføring)  

Et sentralt virksomhetsområdet i IBU pr nå og fremover, er verdivurdering og eierskifte-bistand. På samme måte som IBU tidligere har igangsatt egne prosjekter/virksomhetsområder, som så senere har gått over til å bli egne virksomheter, enten som «avdeling» i (andre) selskap eller som selvstendig selskap, fremstår «Verdivurdering & Eierskiftebistand» som et eget virksomhetsområde i selskapet. Til dette området tilligger pr nå både kurs innen Verdivurdering & Eierskfite, utføring av verdivurdering av bedrifter (med skriving av verdivurderingsrapport (4 – 9 sider)), og assistanse / gjennomføring av kjøps- og salgsprosesser, herunder generasjonsskifter, etter inngåelse av nærmere mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Det er flere grunner til at virksomheter kjøpes eller selges, men det er vesentlig at en bedrift som kjøper en annen bedrift uansett fremstår sterkere (herunder finansielt) og mer konkurransedyktig etter oppkjøpet. Salg av bedrift kan f.eks. skyldes at virksomheten vil være for liten i fremtidsbildet, eller at eksisterende eiere har kommet til et tidspunkt der de av ulike grunner vil sende «stafett-pinnen» videre. I alle tilfeller er en slik endringsprosess som dette er for bedriften, krevende og innholdsrik, der både finansielle forhold, pris, juridiske forhold, tekniske forhold, organisasjonsmessige og organisatoriske forhold, samt bedriftskultur, og kanskje også restrukturering, samlet vil ha betydelig innvirkning på hvorvidt oppkjøpet/salget skal bli vellykket og den nye enheten velfungerende.

Hva en salgs-/kjøps-prosess skal inneholde og hvilken assistanse som inngår, bestemmes nærmere i den enkelte mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Hvor lang tid en eierskifteprosess tar, varierer veldig. I enkelte tilfeller, f.eks. der partene er klare på hva de vil og hvordan, eller i mindre og oversiktlig sammenhenger, kan en sluttseddel som bekreftelse på overdragelse av aksjer og eierskap, utstedes / skrives temmelig raskt, kanskje i løp av noen dager. I andre tilfeller, som f.eks. mer uoversiktlige generasjonsskifte -situasjoner, kan en eierskiftefase fra en starter planlegging til helhetlig gjennomføring er gjort, kanskje ta opp til 5 år.

Det er derfor viktig med avklaringer og tydelighet i eierskifteprosesser, der overtakelsestidspunktet vil være sentralt.

Som et eget navn på virksomhetsområdet Verdivurdering & Eierskifte, som også tar opp i seg de forskjellige utfordringene ved kjøp/salg av bedrift, benevner vi: «Shareholder Choice».

Benevnelsen «Shareholder Choice» på dette virksomhetsområdet, tar innover seg begreper som «Firm Value Estimation», «Financial Management», «Working Capital», «Financial planning», «Strategy», «Growth», «Welfare», «Core Business”, “Leadership”, “Vision”, «Stronger together», «Future Vision» med flere, og understreker at det til syvende og sist er et eiervalg, ut fra et råd fra styret. Da er det viktig at styret er klar for å gi et så viktig råd. Når så styrebeslutningen er tatt, og eierbeslutningen er tatt, så er den det. Da er det viktig å få til en så god prosess som mulig, som reguleres som nevnt av en mandat-avtale.

Grunnopplæringen i Styrearbeid fra iStyrelsen

Den styrerelaterte delen av virksomheten i IBU, ble som kjent overført til iStyrelsen AS tidligere i år. Styrekurs, styreseminarer, styreprogram og styretjenester leveres nå av iStyrelsen AS som er en totalleverandør på styreområdet. I løpet av høsten nå, så kommer iStyrelsen AS med nye nettsider, som skal være tidsriktige og brukervennlige. IBU vil nå ha prioritet på den delen som angår verdivurderinger og bistand ved kjøp og salg av virksomheter, og nettsidene til IBU vil bære preg av det fremover.

I dette nyhetsbrevet informerer vi her nå kort om tilbudet i den ordinære Grunnopplæringen i Styrearbeid som tilbys fra selskapet iStyrelsen AS:

iStyrelsens StyreModul 1 består som kjent av 4 heldags styreseminarer, der de to første omhandler styrerollen, styrer og styrers arbeid, mens de to siste styreseminarene omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi. I utgangspunktet består altså StyreModul 1 av 4 styreseminarer, som alltid gjennomføres i samme rekkefølge, slik at alle styreseminarene kan tas over lengre tid.

Det gjøres nå den justering i grunnopplæringen i Styrearbeid, at iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som hittil har bestått av en sammenfatning, gjennom 1 dag, av alle de fire heldags styreseminarene som tilligger StyreModul 1, nå fremover vil bestå kun av styreseminar 1 og 2 i StyreModul 1, dvs. om styrerollen, styrer og styrers arbeid.

Samtidig vil styreseminar 3 (Strategi) og styreseminar 4 (økonomi for styremedlemmer) i StyreModul 1, tilbys som egne og selvstendige heldags styrekurs, som kan tas uavhengig av om en har til hensikt å gjennomføre hele StyreModul 1 eller ikke. Tydelig informasjon om dette blir lagt ut på de nye nettsidene til iStyrelsen med det første.

Videre tilbyr iStyrelsen AS bedriftsinterne styreseminarer etter nærmere avtale. Vi har god erfaring både med å gjennomføre hele StyreModul 1 som internt opplegg, eller kortversjoner av StyreModul 1, der vi blant annet har god erfaring med å gjennomføre alle fire styreseminarene som tilligger StyreModul 1 over 2 dager internt, med utvidede tidsrammer.

iStyrelsen vil fremover også tilby følgende styreseminarer som separate heldagskurs i temaer innen styrearbeid:

 • «Styreleder»
 • «Ansatt valgt styremedlem»
 • «Daglig leder og styret»
 • «Styreevaluering»

For spørsmål angående styrekurs, styreseminarer, styreprogram og styretjenester, vennligst kontakt iStyrelsen AS www.istyrelsen.no.

For spørsmål angående IBU, herunder om verdivurdering og kjøp/salg av bedrifter, vennligst kontakt post@ibu.no.

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge, på følgende datoer:

iStyrelsens StyreModul 1 med sine fire heldags styreseminarer, tilbys følgende steder på følgende tidspunkter (4 påfølgende dager) denne høsten:

 • Bergen 7. – 10. oktober
 • Stavanger: 28. – 31. oktober
 • Oslo: 19. – 22. november
 • Trondheim: 26. – 29. november

iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid tilbys følgende steder på følgende datoer:

 • Sarpsborg: 30. august
 • Oslo: 18. september og 10. desember
 • Tromsø 4. desember

De fire styreseminarene i iStyrelsens StyreModul 1 har følgende overskifter:

 • Styrearbeid og verktøy i styrearbeidet (som utgjør fundamentene i styrearbeidet)
 • Styrearbeid og menneskene i styrearbeidet (som legger grunnlaget for profesjonelt styrearbeid i praksis)
 • Strategi (som er en av styrets viktigste beslutningsområder)
 • Økonomi, regnskap og finansielle emner for styremedlemmer (som er viktig komeptanse for styremedlemmer å inneha)

Deltakere som gjennomfører alle fire styreseminarene i StyreModul 1, mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Gjennomført iStyrelsens StyreModul 1 eller iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, kvalifiserer for opptak og deltakelse i det videregående styreprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM som kan leses om på nettsidene til www.istyrelsen.no.

Alle styreseminarene ovenfor nevnt, starter kl 10.00 og avsluttes kl 15.00, med lunch kl 12.00.

Deltakerpris pr person for enkeltseminarer er kr.5.750,-, mens «pakkeprisen» for å delta på alle fire styreseminarene i StyreModul 1, er kr.20.000,-.

Påmelding gjøres via nettsidene www.istyrelsen.no eller pr mail til arild@ibu.no.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året. BOARD PERFORMANCE PROGRAM er utviklet hos IBU i 2015, og gjennomført to ganger pr år siden 2016. I dag er BOARD PERFORMANCE PROGRAM et av Skandinavias fremste styreopplæringsprogram, gir kompetansebeviset «BP - Certified Board Director», og tilbys denne høsten ut fra iStyrelsen AS. Programmet består av 3 samlinger á 2 dager, med ca 3 ukers mellomrom der det i mellomperiodene gis hjemmeoppgaver i form av tidstilpassede refleksjonsoppgaver. Hver samling har sin temaoverskift, der første samling betegnes «Verdiskapende styrearbeid», samling 2 betegnes «Effektivt styrearbeid», og samling 3 har overskriften «Styreledelse». Kompetansebeviset tildeles deltakere som gjennomfører alle tre samlingene, og som leverer tilfredsstillende refleksjonsoppgave-besvarelser. Pr i dag har ca 50 kvinner og menn gjennomført programmet og mottatt kompetansebeviset CERTIFIED BOARD DIRECTOR.

BOARD PERFORMANCE PROGRAM HØSTEN 2019 starter nå snart med første samling 19. – 20. september, og fortsetter med 2. samling den 17. – 18. oktober, og avsluttes med 3. samling 14. – 15. november.

Du kan lese mer om BOARD PERFORMANCE PROGRAM på nettsiden: https://istyrelsen.no/2019/04/12/invitasjon-til-a-soke-plass-pa-board-performance-programmet/

Opptak og påmelding til BOARD PERFORMANCE PROGRAM foregår nå.

For nærmere informasjon og påmelding, kan du sende mail til programdirektør Pål Søland med mailadresse palsoland@boardperformance.no eller ringe Pål på tlf 483 88 347.

Foredragsholdere og ledere for forskjellige temaer i programmet, vil i tillegg til Pål, være bl.a. Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre. Du kan lese mer om Pål, Ingvild og Bjarne på nettsidene til www.istyrelsen.no

IBU Styreskolen – Navneendring

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene:

IBUs StyreModul 1 benevnes nå iStyrelsens StyreModul 1.

IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid benevnes nå iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid.

IBU Styreskolen overtas av iStyrelsen

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS, er nå en del av Istyrelsen AS, og drives nå ut fra Istyrelsen AS. Seminarene gjennomføres på samme måte som tidligere.

Se www.istyrelsen.no for mer informasjon.

For informasjon om styreseminarene, og påmeldinger til IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, vennligst send mail til: post@ibu.no.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid. Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

iStyrelsen har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har iStyrelsen to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere. Sentrale personer i iStyrelsen er Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra ledelse og styreverv. Bjarne Aamodt har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas, Alcatel STK og Telenor, og har hatt en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt, herunder styreleder i Statnett, SINTEF og EDB Business Partner. Ingvild Myhre har erfaring fra styrer og ledende stillinger i blant annet Network Norway, Alcatel Telecom og Telenor Mobil.

IBU og iStyrelsen vil nå sammen styrke sine tilbud både med hensyn til samspill og innhold.

Blant annet vil deltagere i styrenettverksgruppene bli tilbudt plass i Board Performance-programmet. Motsatt vei vil IBU sine forbindelser få tilbud om å være med i styrenettverksgruppene for sparring i styrets arbeid. Sammen vil vi fokusere vår innsats på å videre bygge opp Board Performance-programmet og styrenettverksgruppene med økt kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim.

For interesserte i deltakelse i Board Performance Program 2019 som starter med første samling 30. - 31. januar 2019, inviteres uforpliktende til å få mer informasjon hos programdirektør Pål Søland pr mail palsoland@boardperformance.no

Oslo, 26. november 2018
IBU

ny strategi og bedre ledelse

Vi lanserer et nytt kurs som omhandler det å tenke fremover, i form av strategisk planlegging, strategisk tenkning, målorientering, oppdatering av strategi:

Tenker du og dere å benytte de nærmeste måneder på å gjennomgå strategiarbeid, så kan det være hensiktsmessig enten helt ved begynnelsen av strategiprosessen, eller litt ut i strategiprosessen, å sette fokus på selve strategiutviklingen:

Hvordan arbeide med, og utvikle en strategi og strategiplan, på en slik måte at den blir samlende for hele organisasjonen, og en rettesnor for beslutninger og utviklingsretning.

I dette kurset søkes formål, verdier og talenter/ferdigheter sett i sammenheng, der anvendelsen av denne tilnærmingen/metodikken søkes gjort i din egen virksomhet. Dette gjøres ved at kurset fokuserer på begreper, sammenhenger, tidslinjer, tidsperioder, epoker, målorientering, strategiforståelse og ledelse, samtidig som dette relateres til formål, verdier og talenter som en metodikk/orientering for å utvikle bedriften til en sterkere og mer samlet enhet, som går i samme takt, i samme retning, mot felles mål for å oppnå formålet med bedriftens medarbeidere som talenter og besitter ferdigheter, og som fungerer alle basert på et eget sett med verdier.

Vi gjennomgår i dette kurset, denne orienteringen, og grunnlaget, for at virksomheten selv skal kunne utvikle sitt eget strategiske fundament som en konkretisert strategi skal hvilke på, og med fokus på verdier som ledelsesprinsipper utvikles ut fra. Alt konkretisert for at den enkelte bedrift skal kunne utvikle sin egen måte å gjøre tingene på.

Kurset er erfaringsbasert, og svært praktisk orientert, med sikte på at deltakerne skal få en konkret gjennomgang av hvordan gjennomføre et strategiarbeid og komme frem til en strategirapport og strategiplan.

Undertegnede som har utviklet og gjennomfører dette kurset, har gjennom flere år arbeidet som ekstern prosessveileder i strategiprosesser og strategiutviklingsarbeid, og kursets form og innhold er sterkt relatert til erfaringer gjennom mange år, og metodikk / arbeidsmåte som vi har funnet meget velfungerende og resultatgivende.

Kurset egner seg både som grundig innføring i grunnleggende forståelse av hva strategi egentlig er og handler om, og en orientering om praktisk strategiarbeid slik prosesser er gjennomført med gode resultater, og kurset er velegnet i forbindelse med forberedelse og oppstart av strategiarbeid og interne strategiprosesser. Samtidig bringes inn temaer fra ledelse og ledelsesprinsipper, blant annet fordi strategi er nært knyttet til verdier, bedriftskultur, lederskap og ledelse.

Kurset er relatert til boken: «Kunsten å se fremover» og fokuserer særlig på metodikk i strategiarbeidet, eller måten å drive strategiprosessen på.

I FORBINDELSE MED KURSET NEVNES TO AKTUELLE ARTIKLER OM STRATEGI, SAMT BOKEN «KUNSTEN Å SE FREMOVER»

Du kan finne et par interessante innspill vedrørende strategi og strategitenkning på følgende linkedIn-relaterte nettsider:

BOK OM MÅL, STRATEGI OG LEDELSE:

Kurset er relatert bl.a. til den nye boken «Kunsten å se fremover» som handler om mål, strategi og ledelse, både for enkeltpersoner og virksomheter, og som du kan se mer om og eventuelt kjøpe her: https://ibu.no/#boker-til-salgs

Kurskalender

Tønsberg:

2023
Tønsberg, 10/11

Oslo:

2023
Oslo, 13/10
Oslo, 1/12

Stavanger:

2023
Stavanger, 22/9

2024
Stavanger, 14/1

Bergen:

2023
Bergen, 15/9

Kristiansand:

2023
Nye datoer kommer

Ålesund:

2023
Nye datoer kommer

Bodø:

2023
Bodø, 29/9

Tromsø:

2023
Tromsø, 21/9

Trondheim:

2023
Trondheim, 15/12

PROGRAM FOR HELDAGSKURSET: «ny strategi & bedre ledelse»
1Velkommen. Presentasjon
2Innledning:
- Bedriftsutvikling – Mål – Strategi - Ledelse
- Strategiforståelse - Strategiprosesser - Verdier
3Hvordan designe, iverksette, gjennomføre strategiarbeid
4Metoder i strategiarbeidet
5Strategiplanen, implementering, oppfølging
6Eksempler på strategiprosjekter gjennomført
7Ledelse, fokus mennesker og bedriftskultur
8Eksempel fra gjennomført «Prosjekt: God Ledelse» i børsnotert selskap
9Oppsummering:
- Milepæler i strategiarbeidet
- Innspill til hvordan være en god leder
10Eksempler på strategiprosjekter gjennomført
11Avslutning
ny strategi og bedre ledelse
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

VIKTIGE STYREOPPGAVER: STRATEGI & ØKONOMI FOR STYREMEDLEMMER

Kursinnhold:

 • Innledning om viktige styreoppgaver
 • Strategi for styremedlemmer; Strategi, strategiprosesser, styrets involvering
 • Økonomi for styremedlemmer;
 • Styrets oppfølging av økonomi og styring med utgangspunkt i egenkapital og likviditet
 • Resultat og Balanse: Hvordan sette seg inn i en bedrifts økonomiske situasjon
 • Arbeidskapital/Likviditet/Kontantstrøm, Soliditet / Egenkapital bokført og markedsbasert
 • Prisen på en bedrifts aksjer
 • Investeringsanalyser / Lønnsomhetsanalyser
 • Risikovurdering og avkastningskrav
 • Beslutningsanalyse

Pris kr. 6.250,-

Kommentarer til kurset:

«VIKTIGE STYREOPPGAVER: STRATEGI & ØKONOMI FOR STYREMEDLEMMER» kan gjennomføres som et selvstendig styrekurs, og er også det andre kurset i IBUs styrekompetanseutviklingsprogrammer, både IBUs 2 dager Styresertifiseringsprogram 2.0, og IBUs 4 dagers Kompetanseprogram i Corporate Governance / Bedriftsstyring. Som dokumentasjon til kurset er våre bøker «Kunsten å se fremover» og «Håndbok i økonomi for styremedlemmer».

Kurskalender

Tønsberg:

2023
Tønsberg, 8/11

Oslo:

2023
Oslo, 11/10
Oslo, 31/10
Oslo, 29/11

Stavanger:

2024
Stavanger, 10/1

Bergen:

2023
Bergen, 13/9

Sarpsborg:

2023
Nye datoer kommer

Bodø:

2023
Bodø, 27/9

Tromsø:

2023
Tromsø, 19/9

Trondheim:

2023
Trondheim, 13/12

VIKTIGE STYREOPPGAVER: STRATEGI & ØKONOMI FOR STYREMEDLEMMER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

LEDELSE, LEDERSKAP OG LEDERUTVIKLING
 • Innledning: Hva er ledelse
 • Lederrollen, lederoppgaver – Lederverktøy (f.eks. MBO)
 • Mennesker, innstillinger, holdninger, atferd
 • Ledertyper – Lederegenskaper
 • Bedriftskultur
 • Verdier som grunnlag for utøvelse av god ledelse
 • Organisasjonsmodeller og lederstiler
 • Organisasjonsutvikling
 • Endring og restrukturering
 • Eksempel internt prosjekt i bedrift: God Ledelse i praksis
 • Personlig egenskaper og samarbeid

Deltakerpris: kr.6.250,-

Kurskalender

Bergen:

2023
Nye datoer kommer

Oslo:

2023
Nye datoer kommer

Stavanger:

2023
Nye datoer kommer

LEDELSE, LEDERSKAP OG LEDERUTVIKLING
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

Kursinnhold: «Risikoanalyse og sårbarhetsanalyse m/beslutningsanalyse og investeringsanalyse»

Risiko for en bedrift omhandler både den bedriftsspesifikke risikoen som inkluderer f.eks. datasystemene og fordringssituasjonen, og den bredere markedsrisikoen som omhandler både finansielle markeder, konjunkturer og de enkelte markeder bedrifter opererer i. Sårbarhetsanalyse omhandler hvor sårbar den enkelte virksomhet eller bedrift er for diverse hendelser som kan inntreffe både i makrobildet som kriger, og i mikrobildet som følge av endrede kriterier i interne vurderinger f.eks. av investeringsprosjekter, som følge av f.eks. et statsbudsjett eller endrede skatter.

Kurset har som formål å foreta en systematisk gjennomgang, for å belyse ulike risikoelementer, som utgangspunkt for å vurdere hvordan dette kan påvirke den enkelte bedrift. En slik fokusering har til hensikt å bedre informasjons- og beslutningsgrunnlag når avgjørelser skal tas.

F.eks. så sier aksjeloven at egenkapital og likviditet skal være forsvarlig i forhold til omfang og risiko. Da er det nødvendig å se nærmere på risikoeksponeringen.

Det hele ses derfor i et beslutningsanalyse-perspektiv. Samtidig er det naturlig å knytte selve investeringsanalyser inn i bildet, for med det å sikte mot en kvantifisering av hvordan usikkerhet og sårbarhet påvirker vurderinger og beslutninger om investering.

Sted: Kurset «Risiko» med innholdet «Risikoanalyse og sårbarhetsanalyse m/beslutningsanalyse og investeringsanalyse» tilbys bl.a. i: Oslo 16.1. kl 10 - 15

Deltakerpris er kr.6.250,-

Kurskalender

Oslo:

2023
Nye datoer kommer

*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS – GRUNNLEGGENDE DAGSKURS I STYREARBEID

Emner:

 • Innledning og informasjon.
 • Innledning om roller i virksomhetsstyring
 • Styrerollen, styrets mandat, styrets oppgaver, plikter, ansvar og rettigheter
 • Arbeidsbetingelser for utøvelse av styrerollen: Lover; Retningslinjer, Etikk; Menneskene i styret; Formål; Strategi
 • Krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
 • Verktøy i styrearbeidet/Maler: Innkalling, agenda, styreprotokoll, styreavaluering etc.
 • Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
 • Menneskene i styret: Kompetansen i styret; Personlige egenskaper; Styresammensetting
 • Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet
 • Styret som kollegium og styrelederfunksjonen

Deltakerpris kr.6.250,-

PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS er et grunnleggende heldagskurs som gir forståelse i styrer, styrerollen og styrers arbeid og oppgaver.

PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS er basiskurset hos IBU Styreutvikling Boardbrain, og er også det første styrekurset i IBUs Kompetanseprogrammer, dvs. både i IBUs to-dagers styreprogram «IBUs STYRESERTIFISERINGSPROGRAM 2.0» og i IBUs 4-dagers styreprogram «IBUs KOMPETANSEPROGRAM I CORPORATE GOVERNANCE (BEDRIFTSSTYRING)». Kurset kan altså også utmerket gjennomføres som et selvstendig styrekurs, slik også tilfellet er for de andre kursene fra IBU Styreutvikling Boardbrain.

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 10/10
Oslo, 30/10
Oslo, 28/11

Bergen:

2023
Bergen, 12/9

Stavanger:

2024
Stavanger, 9/1

Trondheim:

2023
Trondheim, 12/12

Tønsberg:

2023
Tønsberg, 7/11

Bodø:

2023
Bodø, 26/9

Tromsø:

2023
Tromsø, 18/9

PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS – GRUNNLEGGENDE DAGSKURS I STYREARBEID
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

IBUs Kompetanseprogram i Styreledelse

(Kompetanseprogram i styrearbeid og Corporate Governance/Bedriftsstyring)

IBUs KOMPETANSEPROGRAM I STYRELEDELSE er satt sammen av fire selvstendige heldags styrekurs (dette styreprogrammet har tidligere gått under betegnelsen GRUNNMODUL I BEDRIFTSSTYRING IBUs 4 dagers KOMPETANSEPROGRAM I CORPORTE GOVERNANCE (GRUNNMODUL I BEDRIFTSSTYRING)

Disse 4 enkeltkursene er:

 • «Profesjonelt Styrearbeid i Praksis»
 • «Viktige Styreoppgaver: Strategi & Økonomi for Styremedlemmer»
 • «Ny Strategi & Bedre Ledelse»
 • «Styrelederkurset»

Styrekursene kan også gjennomføres enkeltvis og separat som selvstendige styrekurs. Deltakere som gjennomfører alle fire styrekursene, mottar kompetansebevis i form av diplomet «Sertifisert Styreleder» / «Board Director Corporate Governance» som bekreftelse på den helhetlige kompetanse IBUs KOMPETANSEPROGRAM I STYRELEDELSE gir

Disse fire styrekursene samlet har til hensikt å gi en helhetlig grunnlagsforståelse for styrearbeid, og innsikt i Corporate Governance / bedriftsstyring, særlig med fokus på rolleforståelse i bedriftsstyringssammenheng. slik dette temaet presenteres internasjonalt.

Definisjonen av Corporate Governance i sin opprinnelse er:

 • «Corporate governance is the system by which businesses are directed and controlled».

Flere internasjonale aktører og universiteter tilbyr kurs og utdanningsprogrammer innen corporate governance.

IBU Styreutvikling Boardbrain / Madison Consulting AS ønsker å være i fremste rekke i Norge, og tilbyr stadig oppdaterte styreseminarer og kompetanseprogram for praksis.

Ta kompetanseprogrammet som intensivkurs over 2 dager!
Ikke alle har mulighet eller tid til å gjennomføre et kurs sammenhengende over fire dager.
Derfor vil nå IBUs Styrekompetanseprogram i Styreledelse, også bli tilbudt som et intensivkurs over 2 dager. Intensivversjonen har en økt tidsramme, og varer fra kl 9 - 16 begge dager.

Se datoer i kurskalenderen og ta kontakt for påmelding!

Deltakerpris:
Kr.6.250,- pr styreseminar/dag
Kr.25.000,- for 4 dagers kompetanseprogram i Corporate Governance / Bedriftsstyring

Deltakerne mottar diplomet / kompetansebeviset «Board Director Corporate Governance»

Kurskalender

Oslo:

2023
4 dager, Oslo, 10/10-13/10

Bergen:

2023
Nye datoer kommer

Stavanger:

2023
2 dager, Stavanger, 24/11-25/11

2024
4 dager, Stavanger, 9/01-12/1
2 dager, Stavanger, 24/01-25/1

Bodø:

2023
4 dager, Bodø, 26/9-29/9

Ålesund:

2023
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2023
Nye datoer kommer

Tønsberg:

2023
4 dager, Tønsberg, 7/11-10/11

Tromsø:

2023
Nye datoer kommer

Trondheim:

2023
4 dager, Trondheim, 12/12-15/12

IBUs Kompetanseprogram i Styreledelse
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

IBUs STYRESERTIFISERINGSPROGRAM 2.0 (2 dager)

PROGRAM: 2 dager, hver dag kl 10 - 15.

IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0 går over 2 dager, og er satt sammen av 2 enkeltkurs.

Disse to styrekursene er:

 • «Profesjonelt styrearbeid i praksis»
 • «Viktige styreoppgaver: Strategi & Økonomi for styremedlemmer»

Det vises til program-innholdet for hvert av styrekursene på disse ibus nettsider

Deltakerpris:
Kr. 6.250,- pr styrekurs (dvs. pr dag), til sammen kr. 12.500,- for 2 dagers deltakelse og dermed gjennomføring av IBUs 2 dagers Styresertifiseringsprogram 2.0.

Deltakerne mottar diplom / kompetansebevis «Sertifisert Styremedlem IBU».

Påmelding på vanlig måte til post@boardbrain.no eller arild@ibu.no.

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 10-11/10
Oslo, 30-31/10
Oslo, 28-29/11

Bergen:

2023
Nye datoer kommer

Stavanger:

2023
Nye datoer kommer

Bodø:

2023
Nye datoer kommer

Ålesund:

2023
Nye datoer kommer

Tønsberg:

2023
Tønsberg, 7-8/11

Tromsø:

2023
Nye datoer kommer

Trondheim:

2023
Trondheim, 12-13/12

IBUS STYRESERTIFISERINGSPROGRAM 2.0 (2 DAGER)
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

styrelederkurset

###PROGRAM STYRELEDERKURSET:
1 dag, kl. 10:00-15:00 (lunsj kl. 12:00).

 • Roller innen eierstyring, styrearbeid og selskapsledelse
 • Styrers rolle, oppgaver, plikter og ansvar, med særlig belysning av styreleders særlige og viktige rolle, oppgaver, plikter og ansvar
 • Eksempler

Pris
Deltagerpris: Kr.6.250,-

Litt om selve Styrelederkurset:
Styrelederkurset har særlig fokus på styreleders utøvelse av sin funksjon.
Idet styreleder ofte er avgjørende for hvordan styret utøver sin rolle, slik også en rekke eksempler vil synliggjøre.

Styrelederkurset er et selvstendig kurs, men inngår samtidig som ett av fire heldags styreseminarer i «IBUs Kompetanseprogram i Corporate Governance (Bedriftsstyring)» (GrunnModul i Bedriftsstyring)

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 12/10
Oslo, 30/11

Tromsø:

2023
Nye datoer kommer

Stavanger:

2024
Stavanger, 13/1

Bodø:

2023
Bodø, 28/9

Hamar:

2023
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2023
Nye datoer kommer

Bergen:

2023
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2023
Nye datoer kommer

Ørsta:

2023
Nye datoer kommer

Tønsberg:

2023
Tønsberg, 9/11

Trondheim:

2023
Trondheim, 14/12

STYRELEDERKURSET
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

Nyhet: Heldagskurs i Bærekraft

Bakgrunn for å tilby kurs med tema «Bærekraft»:
«De nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Og bedrifter som fortsatt ikke har begynt med grønn omstilling kan få en kalddusj, for EU vil strupe selskaper som ikke tar sosialt og grønt ansvar», fremheves i media.

Vi ønsker derfor å sette fokus på bærekraft, gi en forståelse av hva som menes med bærekraft, hva det dreier seg om, og hva eiere, styre og ledelse bør kjenne til og forholde seg.

Program-innhold kl 10 – 15 (Lunch kl 12 – 13):

 • Hva betyr bærekraft, og hva omfatter det? Hva forstår vi egentlig med bærekraft.
 • FNs bærekraftmål
 • Hva innebærer fokus på bærekraft for samfunn, marked og enkeltvirksomheter
 • Hvorfor skal styret og ledelsen bruke tid på bærekraft?
 • Bærekraft en av pilarene for å lykkes som virksomhet de nærmeste årene
 • Hvordan arbeide mer bærekraftig? Hva skjer hvis en ikke gjør det.
 • Krav til styret og ledelsen for at eiere og interessenter skal oppleve at virksomheten er konkurransedyktig og til og med styrker sin konkurransekraft i dagens og fremtidens markeder.

Foredragsholder: Arild Søland

Yvonne Hansen har lang erfaring fra digitaliserings- og endringsprosesser, både i ledende stabsfunksjoner og som konsulent. Hun har jobbet både i privat og offentlig sektor, og har vært med på etablering, justering og implementering av strategier hvor bærekraft er et viktig område. Av utdanning har hun en Executive MBA og har blant annet sertifiseringene Business Sustainability Management fra University of Cambridge og Driving Business towards the sustainable development goals fra Erasmus University Rotterdam.

Innledning ved Arild I. Søland, IBU Styreutvikling Boardbrain.

Deltakerpris:
kr.6.250,-

Påmelding: Påmelding via skjema på denne siden eller til mail: post@boarbrain.no med navn på deltaker, kontaktinformasjon, hvem faktura skal stiles til. Faktura blir tilsendt pr mail.

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 15/11

NYHET: HELDAGSKURS I BÆREKRAFT
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

Grunnkurs i styrearbeid for kvinner

IBU har gjennom mange år hatt mange dyktige og engasjerte kvinner, både «nybegynnere» og erfarne, som deltakere på forskjellige styrekurs, StyreSeminarer og styreopplæringsprogrammer, både åpne og interne, og har fortsatt nærmest like mange kvinner som menn som deltakere hos oss.

Likevel etablerer vi nå en egen styreopplæring for kvinner. Dette er åpent for deltakelse både for erfarne kvinner som har styreverv, og for kvinner som ønsker å kvalifisere seg for styreverv.

«IBU STYRESKOLEs GRUNNKURS I STYREARBEID FOR KVINNER» er et 1 dags kurs fra kl 9.00 - 16.00. Dette styrekurset gir en grunnleggende og samtidig helhetlig forståelse av styrer, styrerollen og styrers arbeid i praksis, slik at den enkelte deltaker skal få en trygghet og substansiell, reell mestringsfølelse i sitt styrearbeid. Styrekurset er nytt, utviklet og basert på mer enn 20 års erfaring med styreopplæring. Deltakerne mottar flere praktiske styrebøker, som f.eks. «Håndbok i økonomi for styremedlemmer»

Dette grunnkurset i styrearbeid kan påbygges med et videregående heldags styrekurs for kvinner: «IBU STYRESKOLEs VIDEREGÅENDE STYREKURS FOR KVINNER». 1 dags kurs fra kl 9.00 - 16.00.

Deltakere som gjennomfører begge styrekurs, både 1-dags grunnkurs, og 1-dags videregående kurs, mottar «IBUs SERTIFISERINGSBEVIS I STYREARBEID»

Deltakerpris: 6.250,-

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 10/8
Oslo, 21/8

Tønsberg:

2023
Tønsberg, 7/8

GRUNNKURS I STYREARBEID FOR KVINNER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

Videregående styrekurs for kvinner

«IBU STYRESKOLEs VIDEREGÅENDE STYREKURS FOR KVINNER». 1 dags kurs fra kl 9.00 - 16.00.

Dette grunnkurset i styrearbeid kan påbygges med et videregående heldags styrekurs for kvinner: «IBU STYRESKOLEs GRUNNKURS I STYREARBEID FOR KVINNER». 1 dags kurs fra kl 9.00 - 16.00.

Deltakere som gjennomfører begge styrekurs, både 1-dags grunnkurs, og 1-dags videregående kurs, mottar «IBUs SERTIFISERINGSBEVIS I STYREARBEID»

Deltakerpris: 6.250,-

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 22/8

VIDEREGÅENDE STYREKURS FOR KVINNER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

consulting

Nyhet, viktig informasjon:
Våre tjenester innen strategi, eierskifte og verduvurdering av bedrifter har blitt overført til Madison Consulting AS. Dette er et selskap som også drives av Arild Søland. For mer informasjon om disse tjenestene, besøk deres hjemmeside her: https://madisonconsulting.no/.

verdivurdering

Nyhet, viktig informasjon:
Våre tjenester innen strategi, eierskifte og verduvurdering av bedrifter har blitt overført til Madison Consulting AS. Dette er et selskap som også drives av Arild Søland. For mer informasjon om disse tjenestene, besøk deres hjemmeside her: https://madisonconsulting.no/.

strategiguiden

Nyhet, viktig informasjon:
Våre tjenester innen strategi, eierskifte og verduvurdering av bedrifter har blitt overført til Madison Consulting AS. Dette er et selskap som også drives av Arild Søland. For mer informasjon om disse tjenestene, besøk deres hjemmeside her: https://madisonconsulting.no/.

Bøker til salgs
Verdivurdering & Eierskifteprosesser
Verdivurdering & Eierskifteprosesser er en bok om verdivurdering av bedrifter.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-2-5
Kunsten å se fremover
Kunsten å se fremover er en bok om mål, strategi og ledelse.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-1-8
Mitt styrearbeid
Mitt Styrearbeid er en introduksjonsbok til styrearbeid med maler.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-0-1
Pakketilbud
Ved kjøp av Verdivurdering & Eierskifteprosesser, Kunsten å se fremover og Mitt Styrearbeid gis det en rabbatert pris.
Pris: kr. 999,-
ISBN: 978-82-690275-2-5
ISBN: 978-82-690275-1-8
ISBN: 978-82-690275-0-1
Styreboken
Boken kan kjøpes hos fagbokforlaget.no
Pris: kr. 405,-
ISBN: 9788245010213
Håndbok i økonomi for styremedlemmer
Boken kan kjøpes hos universitetsforlaget.no
Pris: kr. 299,-
ISBN: 9788215015682
Styreskolen
Profesjonelt styrearbeid i praksis, med innblikk i norsk eierstyring og selskapsledelse. Boken kan kjøpes direkte fra IBU.
Pris: kr. 300,-
ISBN: 9788230003152
det formelle styret
Boken « Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag» fikk terningkast 5 i bladet «Dine Penger». Dette var det høyeste av de bøkene som ble vurdert den gangen.
Pris: kr. 300,-
ISBN: 9788230002292
Bestill bøker
Hvis du ønsker å bestille bøker av oss kan du fylle ut skjema under så kontakter vi deg snarest.
HUSK: inkluder din adresse og hvor/hvem som skal faktureres for bøkene.
Bistand ved planlegging og gjennomføring av oppkjøp og salg av bedrifter

Vi har erfaring med å bistå i kjøps-/salgs-prosesser av bedrifter, fra A -Å, både i planlegging/»design» av eierskifteprosesser, og gjennomføring.

Etter nærmere avtale kan vi også bistå deg og dere.

En verdivurdering av bedriften vil være et naturlig første skritt i en slik prosess. Dernest går vi gjennom sammen hvordan forløpet av en eventuell kjøp- / salgsprosess vil være, og så planlegge aktiviteter i lys av dette.

Ved salg av virksomhet, er det noen ganger konkrete interessenter eller kjøpere av bedriftens aksjer, enten helt eller delvis. Dersom det ikke er interessenter eller aktuelle kjøpere, bistår vi i et samspill om å «finne» kjøpere og interessenter, etter nærmere avtale.

Hvis du planlegger oppkjøp, salg eller fusjon, ta gjerne kontakt med oss for assistanse.

Eierskifteprosesser kan ha forskjellig form og innhold, og sammen med oss kan du og dere foreta en god planlegging og trygg gjennomføring.

OM OSS

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration (MBA), med to hovedfag (finans og international business), fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979. I tillegg har han studert to avdelinger juss ved Universitet i Bergen, og har deltatt i flere doktorgradskurs innen statistikk, økonomi og corporate governance bl.a. i Norge, Sverige og Italia.

Arild I. Søland har tidligere praksis fra selskaper som AS Norske Esso (distribusjonplanlegging med ansvar for båter og båttransport), Esso Exploration & Production Inc.(Gas Department i Stavanger, med opphold i London) , utlånssjef i DnC, finanssjef i Volvo Norge, daglig leder i næringsmiddelbedrift, nestleder i Diakonhjemmet og leder Diakonhjemmet Fonds (engasjert), vit.ass i NMBU, interesseorganisasjon/arbeidsgiverforening med særlig funksjon i Næringsutvalget og Opplæringsutvalget, og arbeid med opplæring av ledere, styreseminarer og utvikling overfor medlemsbedriftene.
Fra 1997/98 etablerte Arild I. Søland IBU Institutt for Bedriftsutvikling med visjon om å drive en anerkjent konsulentvirksomhet, internasjonalt orientert, overfor eiere, styrer og ledelse. Særlig var bedriftsutvikling gjennom styreutvikling prioritert. IBU utviklet flere konsepter innen styrearbeid, som Styrelederskolen som først var et prosjekt i IBU, og samarbeidet med ulike aktører som f.eks. Bedriftsforbundet og Regnskap Norge.
Det har vært stor bredde i typer oppdrag gjennom tiden, som styreseminarer åpne og interne, styreopplæringsprogrammer, mellomlederutvikling og arbeid med ledergrupper, ansettelser av adm.dir. der vi har kjent virksomheten godt, engasjement som ekstern prosessveileder i strategiprosesser både i industribedrifter og medlemsorganisasjoner som ANSA og boligbyggelag, verdivurdering av bedrifter etc.

Relativt nylig er etablert et nytt selskap Madison Consulting AS, som overtar virksomheten som omfatter verdivurdering og strategi mm.

IBU har brukt mye tid på internasjonal orientering når det gjelder corporate governance og styrearbeid, og Søland har skrevet flere bøker som benyttes i IBUs styreopplæringsprogrammer. Eksempler på bøker er: "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og "Styreboken". De tre seneste bøkene som er kommet ut i 2021 er: Mitt Styrearbeid, ISBN: 978-82-690275-0-1, Kunsten å se fremover, ISBN: 978-82-690275-1-8, Verdivurdering & Eierskifteprosesser, ISBN: 978-82-690275-2-5.

Arild I. Søland
KONTAKT OSS
Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
Bøker

Nedenfor kan du finne nyttige bøker relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

OM OSS

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration (MBA), med to hovedfag (finans og international business), fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979. I tillegg har han studert to avdelinger juss, og har deltatt i flere doktorgradskurs.

Arild I. Søland har tidligere praksis fra selskaper som AS Norske Esso, Gas Analyst i Esso Exploration & Production Inc., utlånssjef i DnC, finanssjef i Volvo Norge, daglig leder i næringsmiddelbedriften Tomte-Mat, leder Diakonhjemmet Fonds, vit.ass i NMBU, interesseorganisasjon/arbeidsgiverforening. Fra 1997/98 har Arild I. Søland drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse med fokus på styrer og styrers arbeid, bistand i strategiprosesser, verdivurdering av bedrifter, og bistand ved kjøp/salg av bedrifter.

Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og "Styreboken".

De tre seneste bøkene som er kommet ut i 2021 er:

KORT HISTORIKK OM BEDRIFTEN

Etter mange år med erfaring fra forskjellige stillinger og funksjoner, herunder også vitenskapelig stilling og konsulentvirksomhet, ble denne virksomheten startet i 1997/98.

Utgangspunktet var tjenester overfor eiere, styrer og ledere, ut fra både en faglig plattform, praktisk erfaring, og glødende tro på at verdiskapende virksomhet er viktig for mennesker og samfunn.

De første årene var fokus rettet mot eiere, styrer og ledere med tilbud om styreseminarer, lederkurs, rekruttering av styreledere, styremedlemmer og administrerende direktører/daglig leder, og bistand i strategiprosesser som ekstern konsulent. Virksomheten samarbeidet på begynnelsen av 2000-tallet med bl.a. Regnskap Norge og Bedriftsforbundet om styrekurs, tilbød styreseminarer i egen regi, og fikk svært gode tilbakemeldinger også på sine spesielt tilrettelagte rekrutteringsprosesser av daglige ledere. I 2006 ble Styrelederskolen etablert som et prosjekt i IBU, som etter hvert ble etablert som eget aksjeselskap. Bistand i strategiprosesser ble arbeidet kontinuerlig med som ekstern konsulent i prosjekter som hadde varighet fra 6 – 9 måneder, blant annet i medlemsorganisasjon som ANSA, boligbyggelag og industribedrifter.

Ved inngangen til 2009 ble iverksatt en spesielt utviklet grunnopplæring innen styrer og styrers arbeid, benevnt IBUs StyreModul1, som de neste 10 årene ble gjennomført en rekke ganger over hele Norge, både som eksternt tilbud og som internt opplegg i større bedrifter og virksomheter. Videre ble fra 2015 utviklet et videregående styreprogram. I 2018 ble inngått et strategisk samarbeid med selskapet iStyrelsen AS om den styrerelaterte delen av IBUs virksomhet. I lys av et godt fungerende samarbeid mellom iStyrelsen AS og IBU gjennom 2018 og inn i 2019, ble det den 8. mai 2019 inngått avtale om å overføre den styrerelaterte virksomhet hos IBU, til iStyrelsen AS, slik at styreaktiviteten kunne fremstå fra en samlet leverandør som da var iStyrelsen AS.

Fra mai 2019 prioriterte IBU å tilby tjenester innen verdivurdering av bedrifter som kurs, utførelse av verdivurderinger med tilhørende verdivurderingsrapport, samt bistand i eierskifteprosesser. Videre utførte IBU kurs og konsulenttjenester innenfor strategi og ledelse, slik IBU tidligere hadde gjort gjennom mange år.

I 2022 gikk iStyrelsen AS sammen med et annet selskap om dannelsen av et nytt selskap Styresenteret AS. Istedenfor at Arild I. Søland er med i den sammenhengen, har han valgt ikke å delta videre i den sammenhengen, men heller utvikle IBU videre i et marked i stadig endring, og i den sammenheng etablert et nytt selskap Madison Consulting AS som blant annet skal arbeide med det finansøkonomiske området med verdivurderinger og bistand i eierskifteprosesser, «aquisitions and development». Pr i dag er også IBU fortsatt aktiv på det finansøkonomiske område, men dette området blir gradvis lagt over fra IBU til Madison Consulting AS. IBU og Madison Consulting AS har pr i dag derfor begge, standardiserte kurs i verdivurdering både fysisk og digitalt, utfører verdivurderinger og utarbeider verdivurderingsrapport på 4 – 9 sider som viser metodikk, beregninger, arbeidskapital, vurderinger og konklusjoner på estimert bedriftsverdi.

IBU blir dermed et selskap som prioriterer management, leadership, ledelse, strategi, og vil også bistå i rekruttering av daglig ledere der vi kjenner virksomheten godt.

Innenfor strategiområdet og ledelse, tilbys kurs og bistand som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, fra tidlig planlegging og design av selve strategiprosessen, til bistand i gjennomføring etter nærmere avtale.

IBU strukturerer således nå i januar 2023 virksomheten tydeligere i følgende virksomhetsområder:

 • IBU Management
 • IBU Strategi
 • IBU Financial / Madison Consulting AS er nylig stiftet for å ivareta bl.a. Aquisition & Development, verdivurderinger og også bistand i den sammenheng.
 • IBU Boards & Corporate Governance
Arild I. Søland
musikk - Arild Søland project

Arild skriver også låter, og har nå en ferdig produsert sang under artistnavnet "Arild Søland Project". Det benyttes forskjellige vokalister for de ulike låtene, og for den første sangen som nå er ferdig - "Joanne" - er det produsent Steinar larsen som synger. Det vil bli utgitt en ny sang i januar 2023.

"Joanne" er blant annet på Spotify og mange andre musikktjenester, sangen kan søkes opp ved å søke etter "Joanne Arild Søland Project".

Trykk på ønsket musikktjeneste til høyre/under for å høre på sangen.


KONTAKT OSS
Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
Bøker

Nedenfor kan du finne nyttige bøker relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

PB 320, 1502 Moss

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Verdivurdering & Eierskifte
• Salg av bedriften
• Oppkjøp & Restrukturering
• Strategi - Ekstern prosessveileder
• Bedriftsutvikling