Velkommen!
Når du skal kjøpe eller selge bedrift, kan du få hjelpen du trenger hos oss
IBUs Nyhetsbrev - her legger vi ut nyheter fortløpende
Shareholder Choice: Verdivurdering & Eierskifte (-prosesser og -gjennomføring) | 24.10.2019

Et sentralt virksomhetsområdet i IBU pr nå og fremover, er verdivurdering og eierskifte-bistand. På samme måte som IBU tidligere har igangsatt egne prosjekter/virksomhetsområder, som så senere har gått over til å bli egne virksomheter, enten som «avdeling» i (andre) selskap eller som selvstendig selskap, fremstår «Verdivurdering & Eierskiftebistand» som et eget virksomhetsområde i selskapet. Til dette området tilligger pr nå både kurs innen Verdivurdering & Eierskfite, utføring av verdivurdering av bedrifter (med skriving av verdivurderingsrapport (4 – 9 sider)), og assistanse / gjennomføring av kjøps- og salgsprosesser, herunder generasjonsskifter, etter inngåelse av nærmere mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Grunnopplæringen i Styrearbeid fra iStyrelsen | 24.10.2019

I dette nyhetsbrevet informerer vi her nå kort om tilbudet i den ordinære Grunnopplæringen i Styrearbeid som tilbys fra selskapet iStyrelsen AS:

iStyrelsens StyreModul 1 består som kjent av 4 heldags styreseminarer, der de to første omhandler styrerollen, styrer og styrers arbeid, mens de to siste styreseminarene omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi.

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019 | 23.08.2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen | 23.08.2019

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året.

IBU Styreskolen ─ Navneendring | 15.07.2019

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene.

IBU Styreskolen overtas av istyrelsen | 08.05.2019

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen | 26.11.2018

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

Shareholder Choice: Verdivurdering & Eierskifte (-prosesser og -gjennomføring)  

Et sentralt virksomhetsområdet i IBU pr nå og fremover, er verdivurdering og eierskifte-bistand. På samme måte som IBU tidligere har igangsatt egne prosjekter/virksomhetsområder, som så senere har gått over til å bli egne virksomheter, enten som «avdeling» i (andre) selskap eller som selvstendig selskap, fremstår «Verdivurdering & Eierskiftebistand» som et eget virksomhetsområde i selskapet. Til dette området tilligger pr nå både kurs innen Verdivurdering & Eierskfite, utføring av verdivurdering av bedrifter (med skriving av verdivurderingsrapport (4 – 9 sider)), og assistanse / gjennomføring av kjøps- og salgsprosesser, herunder generasjonsskifter, etter inngåelse av nærmere mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Det er flere grunner til at virksomheter kjøpes eller selges, men det er vesentlig at en bedrift som kjøper en annen bedrift uansett fremstår sterkere (herunder finansielt) og mer konkurransedyktig etter oppkjøpet. Salg av bedrift kan f.eks. skyldes at virksomheten vil være for liten i fremtidsbildet, eller at eksisterende eiere har kommet til et tidspunkt der de av ulike grunner vil sende «stafett-pinnen» videre. I alle tilfeller er en slik endringsprosess som dette er for bedriften, krevende og innholdsrik, der både finansielle forhold, pris, juridiske forhold, tekniske forhold, organisasjonsmessige og organisatoriske forhold, samt bedriftskultur, og kanskje også restrukturering, samlet vil ha betydelig innvirkning på hvorvidt oppkjøpet/salget skal bli vellykket og den nye enheten velfungerende.

Hva en salgs-/kjøps-prosess skal inneholde og hvilken assistanse som inngår, bestemmes nærmere i den enkelte mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Hvor lang tid en eierskifteprosess tar, varierer veldig. I enkelte tilfeller, f.eks. der partene er klare på hva de vil og hvordan, eller i mindre og oversiktlig sammenhenger, kan en sluttseddel som bekreftelse på overdragelse av aksjer og eierskap, utstedes / skrives temmelig raskt, kanskje i løp av noen dager. I andre tilfeller, som f.eks. mer uoversiktlige generasjonsskifte -situasjoner, kan en eierskiftefase fra en starter planlegging til helhetlig gjennomføring er gjort, kanskje ta opp til 5 år.

Det er derfor viktig med avklaringer og tydelighet i eierskifteprosesser, der overtakelsestidspunktet vil være sentralt.

Som et eget navn på virksomhetsområdet Verdivurdering & Eierskifte, som også tar opp i seg de forskjellige utfordringene ved kjøp/salg av bedrift, benevner vi: «Shareholder Choice».

Benevnelsen «Shareholder Choice» på dette virksomhetsområdet, tar innover seg begreper som «Firm Value Estimation», «Financial Management», «Working Capital», «Financial planning», «Strategy», «Growth», «Welfare», «Core Business”, “Leadership”, “Vision”, «Stronger together», «Future Vision» med flere, og understreker at det til syvende og sist er et eiervalg, ut fra et råd fra styret. Da er det viktig at styret er klar for å gi et så viktig råd. Når så styrebeslutningen er tatt, og eierbeslutningen er tatt, så er den det. Da er det viktig å få til en så god prosess som mulig, som reguleres som nevnt av en mandat-avtale.

Grunnopplæringen i Styrearbeid fra iStyrelsen

Den styrerelaterte delen av virksomheten i IBU, ble som kjent overført til iStyrelsen AS tidligere i år. Styrekurs, styreseminarer, styreprogram og styretjenester leveres nå av iStyrelsen AS som er en totalleverandør på styreområdet. I løpet av høsten nå, så kommer iStyrelsen AS med nye nettsider, som skal være tidsriktige og brukervennlige. IBU vil nå ha prioritet på den delen som angår verdivurderinger og bistand ved kjøp og salg av virksomheter, og nettsidene til IBU vil bære preg av det fremover.

I dette nyhetsbrevet informerer vi her nå kort om tilbudet i den ordinære Grunnopplæringen i Styrearbeid som tilbys fra selskapet iStyrelsen AS:

iStyrelsens StyreModul 1 består som kjent av 4 heldags styreseminarer, der de to første omhandler styrerollen, styrer og styrers arbeid, mens de to siste styreseminarene omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi. I utgangspunktet består altså StyreModul 1 av 4 styreseminarer, som alltid gjennomføres i samme rekkefølge, slik at alle styreseminarene kan tas over lengre tid.

Det gjøres nå den justering i grunnopplæringen i Styrearbeid, at iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som hittil har bestått av en sammenfatning, gjennom 1 dag, av alle de fire heldags styreseminarene som tilligger StyreModul 1, nå fremover vil bestå kun av styreseminar 1 og 2 i StyreModul 1, dvs. om styrerollen, styrer og styrers arbeid.

Samtidig vil styreseminar 3 (Strategi) og styreseminar 4 (økonomi for styremedlemmer) i StyreModul 1, tilbys som egne og selvstendige heldags styrekurs, som kan tas uavhengig av om en har til hensikt å gjennomføre hele StyreModul 1 eller ikke. Tydelig informasjon om dette blir lagt ut på de nye nettsidene til iStyrelsen med det første.

Videre tilbyr iStyrelsen AS bedriftsinterne styreseminarer etter nærmere avtale. Vi har god erfaring både med å gjennomføre hele StyreModul 1 som internt opplegg, eller kortversjoner av StyreModul 1, der vi blant annet har god erfaring med å gjennomføre alle fire styreseminarene som tilligger StyreModul 1 over 2 dager internt, med utvidede tidsrammer.

iStyrelsen vil fremover også tilby følgende styreseminarer som separate heldagskurs i temaer innen styrearbeid:

 • «Styreleder»
 • «Ansatt valgt styremedlem»
 • «Daglig leder og styret»
 • «Styreevaluering»

For spørsmål angående styrekurs, styreseminarer, styreprogram og styretjenester, vennligst kontakt iStyrelsen AS www.istyrelsen.no.

For spørsmål angående IBU, herunder om verdivurdering og kjøp/salg av bedrifter, vennligst kontakt post@ibu.no.

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge, på følgende datoer:

iStyrelsens StyreModul 1 med sine fire heldags styreseminarer, tilbys følgende steder på følgende tidspunkter (4 påfølgende dager) denne høsten:

 • Bergen 7. – 10. oktober
 • Stavanger: 28. – 31. oktober
 • Oslo: 19. – 22. november
 • Trondheim: 26. – 29. november

iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid tilbys følgende steder på følgende datoer:

 • Sarpsborg: 30. august
 • Oslo: 18. september og 10. desember
 • Tromsø 4. desember

De fire styreseminarene i iStyrelsens StyreModul 1 har følgende overskifter:

 • Styrearbeid og verktøy i styrearbeidet (som utgjør fundamentene i styrearbeidet)
 • Styrearbeid og menneskene i styrearbeidet (som legger grunnlaget for profesjonelt styrearbeid i praksis)
 • Strategi (som er en av styrets viktigste beslutningsområder)
 • Økonomi, regnskap og finansielle emner for styremedlemmer (som er viktig komeptanse for styremedlemmer å inneha)

Deltakere som gjennomfører alle fire styreseminarene i StyreModul 1, mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Gjennomført iStyrelsens StyreModul 1 eller iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, kvalifiserer for opptak og deltakelse i det videregående styreprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM som kan leses om på nettsidene til www.istyrelsen.no.

Alle styreseminarene ovenfor nevnt, starter kl 10.00 og avsluttes kl 15.00, med lunch kl 12.00.

Deltakerpris pr person for enkeltseminarer er kr.5.750,-, mens «pakkeprisen» for å delta på alle fire styreseminarene i StyreModul 1, er kr.20.000,-.

Påmelding gjøres via nettsidene www.istyrelsen.no eller pr mail til arild@ibu.no.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året. BOARD PERFORMANCE PROGRAM er utviklet hos IBU i 2015, og gjennomført to ganger pr år siden 2016. I dag er BOARD PERFORMANCE PROGRAM et av Skandinavias fremste styreopplæringsprogram, gir kompetansebeviset «BP - Certified Board Director», og tilbys denne høsten ut fra iStyrelsen AS. Programmet består av 3 samlinger á 2 dager, med ca 3 ukers mellomrom der det i mellomperiodene gis hjemmeoppgaver i form av tidstilpassede refleksjonsoppgaver. Hver samling har sin temaoverskift, der første samling betegnes «Verdiskapende styrearbeid», samling 2 betegnes «Effektivt styrearbeid», og samling 3 har overskriften «Styreledelse». Kompetansebeviset tildeles deltakere som gjennomfører alle tre samlingene, og som leverer tilfredsstillende refleksjonsoppgave-besvarelser. Pr i dag har ca 50 kvinner og menn gjennomført programmet og mottatt kompetansebeviset CERTIFIED BOARD DIRECTOR.

BOARD PERFORMANCE PROGRAM HØSTEN 2019 starter nå snart med første samling 19. – 20. september, og fortsetter med 2. samling den 17. – 18. oktober, og avsluttes med 3. samling 14. – 15. november.

Du kan lese mer om BOARD PERFORMANCE PROGRAM på nettsiden: https://istyrelsen.no/2019/04/12/invitasjon-til-a-soke-plass-pa-board-performance-programmet/

Opptak og påmelding til BOARD PERFORMANCE PROGRAM foregår nå.

For nærmere informasjon og påmelding, kan du sende mail til programdirektør Pål Søland med mailadresse palsoland@boardperformance.no eller ringe Pål på tlf 483 88 347.

Foredragsholdere og ledere for forskjellige temaer i programmet, vil i tillegg til Pål, være bl.a. Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre. Du kan lese mer om Pål, Ingvild og Bjarne på nettsidene til www.istyrelsen.no

IBU Styreskolen – Navneendring

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene:

IBUs StyreModul 1 benevnes nå iStyrelsens StyreModul 1.

IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid benevnes nå iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid.

IBU Styreskolen overtas av iStyrelsen

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS, er nå en del av Istyrelsen AS, og drives nå ut fra Istyrelsen AS. Seminarene gjennomføres på samme måte som tidligere.

Se www.istyrelsen.no for mer informasjon.

For informasjon om styreseminarene, og påmeldinger til IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, vennligst send mail til: post@ibu.no.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid. Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

iStyrelsen har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har iStyrelsen to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere. Sentrale personer i iStyrelsen er Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra ledelse og styreverv. Bjarne Aamodt har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas, Alcatel STK og Telenor, og har hatt en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt, herunder styreleder i Statnett, SINTEF og EDB Business Partner. Ingvild Myhre har erfaring fra styrer og ledende stillinger i blant annet Network Norway, Alcatel Telecom og Telenor Mobil.

IBU og iStyrelsen vil nå sammen styrke sine tilbud både med hensyn til samspill og innhold.

Blant annet vil deltagere i styrenettverksgruppene bli tilbudt plass i Board Performance-programmet. Motsatt vei vil IBU sine forbindelser få tilbud om å være med i styrenettverksgruppene for sparring i styrets arbeid. Sammen vil vi fokusere vår innsats på å videre bygge opp Board Performance-programmet og styrenettverksgruppene med økt kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim.

For interesserte i deltakelse i Board Performance Program 2019 som starter med første samling 30. - 31. januar 2019, inviteres uforpliktende til å få mer informasjon hos programdirektør Pål Søland pr mail palsoland@boardperformance.no

Oslo, 26. november 2018
IBU

Hva sier IBU's seminardeltakere?

Anne Mari Halsan
Direktør NHO - nfvb

"IBUs Styreprogram ga meg en god, relevant og nyttig gjennomgang av krav og rettigheter for styrearbeidet. Jeg fikk med meg noen gode verktøy til bruk i jobben, og fikk ta del i erfaringer gjort av andre som er svært nyttige i mitt eget virke i norske styrer."

Joar Kavli
Partner, Recore Norway AS

"Jeg var deltager på IBUs Styreprogram i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet."

Jon-Terje Lepsøy
Daglig Leder, Noomas sertifisering

"Å gjennomføre IBUs Styreprogram har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er."

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER

IBU tilbyr kurs og konsulenttjenester innen området VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER.

Heldagskurset «Verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter» tilbys over hele Norge med jevne mellomrom. Du finner kursdatoer og steder for gjennomføring, nedenfor.

Vi har mange års erfaring med gjennomføring av verdivurdering av bedrifter. Vi skriver et kortfattet notat «Verdivurdering av bedrift XYZ» på ca 4 – 9 sider. Der fremgår hvilke informasjoner som er lagt til grunn for verdivurderingen, hvordan beregningen er gjort, og hva konklusjonen på beregnet bedriftsverdi er.

Gjennom mange år har vi som ekstern konsulent, bistått både ved oppkjøp og salg av bedrifter, fra planlegging, via tilrettelegging, til gjennomføring med forhandlinger og avtaleinngåelse, samt oppfølging.

Vi bistår også gjerne deg og din bedrift.

Et dagskurs kan gi en god oversikt over hvordan beregne bedriftsverdi, samt god oversikt over eierskifteprosesser generelt

Deltakeravgift heldagskurs kl 10.00 – 15.00 er kr. 5.750,-.

Informasjon og påmelding: post@ibu.no.

Når det gjelder kommende dagskurs, så er det en oversikt her:

Kurskalender

Oslo:

2020
Oslo, 28/10
Oslo, 17/12

Bergen:

2020
Nye datoer kommer

Stavanger:

2020
Stavanger, 2/11

Bodø:

2020
Nye datoer kommer

Tromsø:

2020
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2020
Kristiansand, 23/11

Ålesund:

2020
Ålesund, 16/11

Trondheim:

2020
Nye datoer kommer

Tønsberg:

2020
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2020
Sandefjord, 7/12

Saprsborg:

2020
Nye datoer kommer

Drammen:

2020
Nye datoer kommer

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


PROGRAM FOR HELDAGSKURSET
Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
Innledning til dagens temaer: verdivurdering og faktisk pris, finansielle emner, hvordan eierskifte-prosesser forløper, due diligence, bedriftskultur
10:15 - 11:00Oppkjøp og salg av bedrifter:
Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte med særlig fokus på salg av bedrifter, herunder også om generasjonsskifter.
• Prosessen ved salg og kjøp av bedrifter
• Aktuelle kjøpere og deres vurderinger
• Vurderinger og prioriteringer hos selgere av bedrift
• Innhold i eierskifteprosesser, viktige faser og tidspunkter
• Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser
• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
• Due diligence
• Etter overtakelsestidspunktet
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Verdivurdering, finansielle begreper og emner
• Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm, Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente, Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur
• Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjon
• Hvordan vurdere bedriftens verdi
• Beregnet bedriftsverdi
• Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer
• Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon
• Gjennomgang eksempler
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Mer om finansielle begreper og emner. Eksempler
Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:
• Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback
• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente
• Kriterier investor legger vekt på
• Eksempler verdivurdering ut fra forskjellige innvinklinger
• Betydelig fokus på balansen
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Konsekvenser av eierskifte. Bedriftskultur. Fremtid
• Eksempler fortsettes.
• Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen,
• konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og
• konsekvenser for bedriftens fremtid
15:00Avslutning
consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

ny strategi
Når dere skal gå løs på strategiarbeid og komme frem med ny strategi / strategiplan, er det flere forhold som bør ivaretas og planlegges for. En erkjennelse av ståsted (tilstrekkelig fyldig beskrevet) og tydelige mål (noen få klare mål), er nødvendig utgangspunkter. Men like viktig er hvordan legge opp / designe strategiprosessen, tidsplan, styrebeslutning, iverksetting/gjennomføring, oppfølging, konsekvenser. Med god erfaring som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, både fra medlemsorganisasjoner (bl.a. ANSA), industribedrifter og boligbyggelag, kan vi bistå dere og bedriften. Vi kan foreslå et forløp for en strategiprosess, etter samtale med virksomhetens ledelse, delta i selve strategiarbeidet bl.a. ved å koordinere helhetlig fremdrift i samarbeid med bedriftens ledelse, delta i arbeidsgruppe som ekstern veileder og der samspille med leder for arbeidsgruppen, bistå med utarbeidelse av strategiplanen, samt følge opp arbeidet hele veien fra A – Å.
Oppdatert bedriftsverdi
Hvis din bedrift får et tilbud om å bli kjøpt opp, så er det styret i din bedrift som bør gi råd til eierne hvorvidt bedriften bør selges eller ikke, ut fra det pristilbudet som er kommet. Det er derfor slik at både styre og ledelse bør ha en begrunnet oppfatning om hva som er selskapets verdi. Det kan også være at noen (f.eks. medarbeidere) skal kjøpe seg inn i selskapet, eller en eller flere eiere skal selge seg ut av selskapet. Kanskje ønsker eierne å selge hele bedriften. Bedriftens verdi utgjøres av en beregnet pris på aksjene i selskapet, som gjøres ut fra virksomhetens drift, og ut fra en gjennomgang av bedriftens balanse. Å estimere en verdi på bedriften, kan illustrasjonsmessig uttrykkes som å se bedriften som et økonomisk bilde i et dynamisk lys, der markeder og bedrift hele tiden er i utvikling og endring. Fremtidens kontantstrømmer er blant vesentlig tall å ta inn i vurderingsbildet. Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider. Rapporten er en kortfattet gjennomgang av metodikk, forutsetninger, forventninger, og beregninger, samt vår konklusjon på bedriftsverdi. Rapporten viser altså hvordan vi har kommet frem til vår konklusjon på bedriftsverdi, hva som særlig påvirker nivået på den beregnede bedriftsverdien, og i den sammenheng også intervall for bedriftsverdi. Benyttet metodikk for beregninger av bedriftsverdi, antakelser og forutsetningene, samt beregningene selv, gir et rammeverk som fundament for forståelse av bedriftsverdien, og er et fundament i forhandlinger om faktisk bedriftsverdi ved oppkjøp, salg, fusjon og fisjon. Bedriftens styre bør på kontinuerlig basis ha en oppfatning av bedriftens verdi.
nye eiere
Et eierskifte innebærer at nye eiere kommer inn, og kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften. Det er hensiktsmessig å foreta god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele inn i tidsfaser, for at gjennomføringen skal gå så godt som mulig. Samlet tidsfase kan dreie seg om alt fra et par måneder til flere år. Vi har lang erfaring fra eierskifteprosesser, ved at vi har bistått både selgere og kjøpere av bedrifter. Vi kan også hjelpe deg og dere gjennom eierskifteprosessen, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler.
Salg av bedrift
Forskjellige omstendigheter kan gjøre at salg av bedriften er hensiktsmessig. Det er da av betydning å finne egnede og hensiktsmessige eiere for bedriften. Kanskje nåværende eiere har allerede kontakt med aktuelle kjøpere, eller kanskje medarbeidere eller familie skal overta. Videre blir det spørsmål om pris, hvordan betaling skal foregå, og hvordan prosessen med endring av eierskap skal skje. Vi har erfaring fra flere ulike situasjoner, og kan bidra til at du får en trygg og god gjennomføring av det du og dere som eiere har tenkt.
Oppkjøp av bedrift
En bedrift kan ønske å vokse gjennom oppkjøp. Det kan også være at endringer i samfunn, marked og omgivelser har vært, og er, slik at det er naturlig at en annen bedrift skal kjøpes opp. Kanskje fusjon er aktuelt. Ved oppkjøp av bedrift er det flere forhold som gjør seg gjeldende. Det er viktig med en finansiell analyse av virksomheten som ønskes kjøpt opp, hvor mye som bør og kan betales, hva det resulterer f.eks. i goodwill og finansielle konsekvenser for øvrig. Det er aktuelt med gjennomgang av due diligence prosess, og vi bistår med dette. Forskjellige avtaler må på plass. I tillegg må betalingsmåte avklares. I tillegg bør en se på den endringsprosess det innebærer for og i bedriften, at nye eiere kommer inn. Vi har god erfaring gjennom mange år, med å bistå ved endring av eierskap.
Endrings- og utviklings-prosesser
Vi kan bistå i kortere eller lengre perioder, ved endrings- og utviklingsprosesser, enten ved enkelte oppdrag underveis eller som ekstern prosessrådgiver.
CFO Interim
CFO Interim tilbyr CFO for hire / finanssjef til leie. Vi har en liten stall med svært kompetente og erfarne personer som er klare for midlertidige oppdrag som finanssjef Vi ønsker stadig å komme i kontakt med flere personer, som kan være med i vår «stall» av kompetente CFO’er for utleie. Dersom du har god formell utdanning, og betydelig erfaring som leder innen finans, er du velkommen til å søke om å få være med her. Send i så fall din CV til post@ibu.no Søknad om opptak til denne «stallen» av CFO Interim / Finanssjef for utleie, vil bli vurdert av koordinator for dette virksomhetsområdet.
Bistand ved planlegging og gjennomføring av oppkjøp og salg av bedrifter
Vi bistår i prosessen fra A -Å, etter nærmere mandat og avtale. En verdivurdering av bedriften vil naturlig inngå tidlig i en slik prosess. Vi utfører også verdivurderinger som selvstendige oppdrag, uavhengig av om en skal inngå i en kjøps-/salgsprosess. Vi har lang erfaring i å bistå ved salg/oppkjøp av bedrifter, både helt og delvis, f.eks. på oppdrag fra forskningspark der denne som majoritetseier solgte sin andel , eller der investeringsselskap kjøpte seg inn som deleier i spennende selskap. Vi kan også bistå deg og din bedrift gjennom en trygg og god prosess»
OM OSS

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration, med hovedfag i finans og international business, fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979.

Videre har Søland eksamen fra juss grunnfag, flere doktorgradskurs, og bred praksis. Søland har i mer enn 20 år drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse. Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og "Styreboken".

Arild I. Søland
KONTAKT OSS
Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
Bøker

Nedenfor kan du finne nyttige bøker relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

PB 320, 1502 Moss

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Verdivurdering & Eierskifte
• Salg av bedriften
• Oppkjøp & Restrukturering
• Strategi - Ekstern prosessveileder
• Bedriftsutvikling